Home : Open Enrollment Programs » All » Online Courses

online course [Online] โครงการอมรมหลักสูตร Marketing Strategy in Post Covid-19 Era

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 2,900 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 20 คน

   

[Online] โครงการอมรมหลักสูตร Marketing Strategy in Post Covid-19 Era

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้กระทบภาคธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและองค์กร ในส่วนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันมีเครื่องมือทางการตลาดในส่วนที่เป็นออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบเดิมผสมผสานกับรูปแบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้นำเสนอสินค้าและบริการตรงใจกับผู้บริโภคมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปเพื่อปิดช่องว่างการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในช่วง Post Covid-19
2.  ผู้อบรมสามารถนําเสนอกลยุทธ์การตลาดเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้
3.  ผู้อบรมเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนําทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง 
2. พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ 
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 3 ชั่วโมง 

แนวคิดธุรกิจและการขายสมัยใหม่การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับรูปแบบของการขายแบบเดิม การทําความเข้าใจลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง Post Covid-19 ทั้งในรูปแบบของ B2B และ B2C เพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจในลักษณะ B2B2C ให้พันธมิตรคู่ค้าโตไปพร้อมกันกับเรากลยุทธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้าในลักษณะการเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน (Customer Lifetime Value) เทคนิคการขายในลักษณะการให้คําปรึกษา (Consultative Selling Techniques) และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า (Solution-based approach) รวมทั้งการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าการบริหารพนักงานในลักษณะเถ้าแก่ (Entrepreneurship Partners) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ การจัดโครงสร้างราคาการส่งเสริมการขายและการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร (Marketing Profitability) กระบวนการตลาดในลักษณะ win-win strategy การกําหนดรูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืน โดยอ้างอิงจากสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน

วิทยากร

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 2,900 บาท   ซึ่งรวมถึงวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

ภาพบรรยายกาศในจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตร MARKETING STRATEGY IN POST COVID-19 ERAหลักสูตร MARKETING STRATEGY IN POST COVID-19 ERAหลักสูตร MARKETING STRATEGY IN POST COVID-19 ERA

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...