Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Hybrid Courses

offline course โครงการอบรมหลักสูตร ''ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 30/07/2022 - 06/08/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตร ''ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ''

หลักการและเหตุผล

ช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT (General Trade/Traditional Trade) ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายสินค้าที่มีความสำคัญ ซึ่งมีจำนวนร้านค้ากระจัดกระจายอยู่กว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในช่องทางกลยุทธ์ที่มีการเติบโตในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมปัจจัย 4 ที่มีผลต่อผู้บริโภคในทุกระดับชั้น ซึ่งองค์ความรู้ในการบริหารช่องทางนี้ ส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดกันในระดับบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทในประเทศที่มีขนาดใหญ่ 
ทำให้การค้นหาความรู้ ข้อมูลต่างๆในช่องทางนี้ยังมีอยู่จำกัด ซึ่งการประกอบธุรกิจในช่องทางจัดจำหน่ายนี้ มิได้มีเพียงแค่การเสนอผลประโยชน์ด้านผลกำไรให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยการบริหารความต้องการซื้อ การกระจายสินค้า การทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆทั้งในรูปแบบ B2C (Business to consumer) และ B2B (Business to Business) อีกด้วย 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมโครงการ “ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันหรือ SME ที่กำลังเริ่มต้นกิจการ ที่มีความสนใจในการขยาย พัฒนา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ หรือวางแผนธุรกิจในอนาคต ในเรื่องการกระจายสินค้าในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT ได้สร้างแนวคิด  ลงมือทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องมือ(Tools) ที่เข้าใจได้ง่าย ลัด สั้น เร็ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ได้

วัตถุประสงค์

1. ให้ความรู้ ข้อมูลอัพเดท ตัวอย่างธุรกิจ กรณีศึกษา ในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT จากผู้ชำนาญที่อยู่ในวงการนี้มากกว่า 20 ปี
2. สามารถสร้าง ขยายและพัฒนา ช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT ด้วยการใช้เครื่องมือ(Tools) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
3. ได้รับตรรกะ แนวคิด คำแนะนำทั้งเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษา การลงมือทำ การวัดผล และแนวทางพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็วแบบมีหลักการ 
4. ได้แผนงานปฏิบัติงาน ผ่านงบกำไร-ขาดทุนหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อได้
5. สามารถวัดผลแบบกระบวนการ(process KPI) ในเรื่อง การครอบคลุมร้านค้า, ยอดขาย, ประสิทธิภาพการเยี่ยมร้านค้า, การกระจายสินค้าและอื่นๆ เพื่อสร้างรากฐานให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีกำไร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการ SME ปัจจุบัน (สินค้าอุปโภคบริโภค/ ออนไลน์/ เครื่องใช้ไฟฟ้า/ ยาง/ ยา และอื่นๆ) ที่ต้องการขยายศักยภาพและพัฒนาธุรกิจ ในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT ควบคู่ไปกับ งบกำไร-ขาดทุน เพื่อให้ทราบถึงการวางกลยุทธ์ทั้งในด้านเส้นทางการส่งสินค้า, ยอดขาย, ทีมงาน, การเงิน, คู่ค้า ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของธุรกิจ
2. ผู้ประกอบการ SME ใหม่ ที่ต้องการเรียน ลัดสั้น ลดความเสี่ยง และ ออกแบบแผนงานธุรกิจในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าบริษัทข้ามชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาช่องทางใหม่ ด้วยงบกำไร-ขาดทุน ที่เหมาะสม
3. ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลา ในการสร้าง ส่งเสริมในการพัฒนาทีมงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีมาตรฐาน เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รู้การวางแผน, วิธีการ, การตั้งเป้า, วิธีวัดผล และอ่านสกอร์การ์ด เพื่อให้ได้แนวทางวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องในการปรับใช้ในครั้งถัดไป 

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : 
- 2022 ขนาดของอุตสาหกรรมในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT และ โอกาสในประเทศ
- ลักษณะงบกำไร-ขาดทุน ในแต่ละอุตสาหกรรม และโอกาสในการกระจายสินค้าในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT
- ประเมินโอกาสธุรกิจของเรา ผ่านความหนาแน่นร้านค้า vs จำนวนครัวเรือน
- หาลูกค้าเป้าหมายของเรา ผ่านเส้นทางการส่งสินค้า ให้เจอได้อย่างไร
- การกระจายสินค้าแบบตรงและแบบอ้อม (Direct vs Indirect distribution) มีประโยชน์และช่วยเรื่องใดได้บ้าง
- การออกแบบโมเดลเส้นทางการส่งสินค้า (Route to market model)
- การควบคุม “ราคา” เพื่อลดปัญหา ความขัดแย้งด้านราคาระหว่างช่องทางจัดจำหน่าย (Channel price conflict)
- การออกแบบช่องทางการขายสินค้ารายขนาดสินค้า (Channel price matrix)
- การออกแบบและนิยามประเภทร้านค้า (Shop type classification) สำคัญอย่างไร
- การออกแบบและสื่อสารในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT
วันที่สอง : 
- การออกแบบรายการส่งเสริมการขาย (Trade promotion) ในช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT และแนวคิด
- การวางโครงสร้างทีมขายและมาตรฐานการเยี่ยมร้านค้า
- การวางกลยุทธ์และสิ่งที่ช่วยผลักดันเพื่อให้ได้เป้าหมาย 
- วิธีการออกแบบข้อตกลงทางการค้า (Service package) เพื่อเสนอขายให้แก่ คู่ค้า/ร้านค้า ได้อย่างเหมาะสม 
- การคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ (แบบมูลค่า (Value) vs แบบปริมาณ (Volume))
- ลงมือทำตามแผนการดำเนินงาน แบบที่กำหนด (by phasing), แบบรายภาค (by region), แบบทั่วประเทศ(by nationwide)
- การประเมินและติดตามผล
- การออกแบบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ผ่านสกอร์การ์ด (Scorecard) และ แนวการแก้ไขในรอบถัดไป (Next action) ที่ถูกต้องตรงประเด็น

วิทยากร 

ดร.อนุศาสตร์ สระทองเวียน – ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์ งานขายในประเทศและต่างประเทศ, ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการตลาด, วิทยากรด้านการขายและการตลาด, อาจารย์พิเศษช่องทางจัดจำหน่าย, ระบบตัวแทนจัดจำหน่าย ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนมผง, อิเล็คทรอนิกส์, อาหารสัตว์, เครื่องดื่ม, สินค้าอุปโภคบริโภค, ฮาร์ดแวร์ 

คุณนันทวัฒน์ พัชรไพโรจน์ – ISEA distributor management director & Head of GT Thailand งานขายและบริหารศูนย์จัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ, การส่งออก(อินเดีย ไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม มาเลเซียและสิงค์โปร์), วิทยากร, อาจารย์พิเศษ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเบียร์ นมผง  

คุณเชิดพงศ์ อัครปรีดี - ที่ปรึกษาด้านช่องทางจัดจำหน่าย GT/TT ประสบการณ์ด้านงานขายในประเทศ, งานระบบเทคโนโลยี, งานพัฒนาศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า, งานเทรนนิ่งและพัฒนาทีมงาน, อาจารย์พิเศษช่องทางจัดจำหน่าย, งานจัดการโครงการ ในอุตสาหกรรมยา, นมผง, นมพาสเจอร์ไรท์, นมยูเอชที, นมกระป๋อง, บริษัทขนส่งและกระจายสินค้าระดับประเทศ

วิธีการฝึกอบรม

รับฟังแนวคิดธุรกิจ ตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมจัดทำ ออกแบบโมเดลธุรกิจ ผ่านเครื่องมือ (Tools) ที่มีมากกว่า 15 เครื่องมือ แบบเป็นขั้นเป็นตอน สามารถสอบถามได้ทันที จนได้ผลลัพธ์ที่ใกล้คียงกับแผนงานที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้เกิดผลมากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย
- การบรรยาย/ กรณีศึกษา
- เครื่องมือ
- การทำแผนเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม และ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
  เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

8,500 บาทต่อท่าน   
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510  (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)    
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

LINE Call   :   091119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...