Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการหลัง Covid-19

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการหลัง Covid-19

ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่ เนื่องมาจากการเกิดโรคระบาด Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านใดก็ตามล้วนเกิดผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง จากการลดปริมาณการบริโภค การระดมเงินทุน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ ทำให้ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจได้รับความเดือดร้อน หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้ เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ซึ่งไม่อยู่ในสถานะหรือความสามารถที่จะชำระหนี้ได้เต็มจำนวน 100% ได้รับการฟื้นฟูกิจการ และไม่ต้องถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการ  หลัง Covid-19 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและการเงินให้กิจการสามารถพลิกฟื้นจนก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะกิจการที่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์

เรียนรู้รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ กรอบและขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป 

หัวข้อฝึกอบรม

- รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ
- อาการและมูลเหตุความตกต่ำของกิจการ
- Z-score สัญญาเตือนภัยล่วงหน้า
- โครงข่ายการสร้างมูลค่า : ภาพสะท้อนการจัดการธุรกิจที่ดี
- กรอบแผนงานฟื้นฟูกิจการ
- การจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า
- การสนับสนุนจากส่วนผู้มีส่วนได้เสีย
- การทบทวนหัวใจกลยุทธ์ให้ธุรกิจกลับมาโตใหม่
- การปรับองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
- การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
- การปรับโครงสร้างทางการเงิน

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
• การบรรยาย
• Workshop

ระยะเวลาการอบรม

--

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...