SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน : รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น***


CORE COURSE
หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [UPDATE!]

อบรมวันที่: 11/05/2019 - 31/08/2019

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 29 เปิดอบรมวันที่ 1 มิถุนายน - 17 พฤศจิกายน 2562 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่  (Digital  Marketing Certificate Program - DMP)

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 28 เปิดอบรมวันที่ 1 มิถุนายน - 7 กันยายน 2562 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 5 เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***


CORE COURSE
หลักสูตร Strategic Organization Development:  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ผู้นำในองค์กรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย จึงต้องมีการเตรียม “คน” ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาจุดแข็งของผู้นำและทีมงาน การบริหารและสร้างความผูกพันของทีม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : อบรมวันที่ 14 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร Innovative Entrepreneurship

หลักสูตร Innovative Entrepreneurship [HOT!]

อบรมวันที่: 14/09/2019 - 14/12/2019

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 14 กันยายน – 14 ธันวาคม 2562 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี ***