Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

  CORE COURSE  

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

  CORE COURSE  

หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 13/05/2017 - 27/05/2017
register

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : อบรมวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 44 เปิดอบรมวันที่ 3 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 3 เปิดอบรมวันที่ 24 มิถุนายน - 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***

  CORE COURSE  

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 15/07/2017 - 17/02/2018
register

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 90 เปิดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์*** !!!Free iPad

  CORE COURSE  

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1

• อบรมระหว่างวันที่: 22/07/2017 - 03/09/2017
register

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 17 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

1 Pages 1