Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

  CORE COURSE  

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 28/10/2017 - 02/06/2018
register

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 91 เปิดอบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก*** !!!Free iPad

  CORE COURSE  

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 18/11/2017 - 03/12/2017
register

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

  CORE COURSE  

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 21 อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 46 เปิดอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 3 มีนาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ

  CORE COURSE  

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 8 อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ใน กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

• อบรมระหว่างวันที่: 09/03/2018 - 15/06/2018
register

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

  CORE COURSE  

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

  CORE COURSE  

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 05/05/2018 - 00/00/0000
register

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

1 Pages 1