SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Finance & Accounting : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

หลักสูตร Visionary CFO [Popular!]

อบรมวันที่: 03/09/2024 - 19/11/2024

[Online-Certificate]

เน้นสร้างทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CFO พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง CFO สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น : อบรมวันที่ 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2567 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00, 19.00 น. สถานที่อบรม โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพฯ


เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : : รุ่นที่ 43 อบรมวันที่ 25 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ


ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : : อบรมวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดการทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ : : วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : : อบรมวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : : อบรมวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : : อบรมวันที่ 6, 7, 13 และ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : : อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์