SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Management Development : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : : รุ่นที่ 99 อบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566 – 8 มิถุนายน 2567 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรสเปน***


หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ [Update!]

อบรมวันที่: 26/11/2023 - 26/11/2023 [e-Certificate]

OKRs จะมีความแตกต่างกับการใช้ KPIs แต่ไม่ได้แปลว่าระบบใดจะดีกว่าระบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้มากกว่า องค์กรสามารถใช้ OKRs ไปพร้อมกับการใช้ KPIs ได้หากผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน 2 ระบบนี้ : : อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร Agile Management [Update!]

อบรมวันที่: 26/11/2023 - 26/11/2023

Agile Management จงเป็นปลาโลมา อย่าเป็นเรือดำน้ำ เคลื่อนไหวให้คล่องตัวตามจังหวะลูกค้า : : อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร Supply Chain Disruption [Update!]

อบรมวันที่: 25/11/2023 - 25/11/2023

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของ VUCA ในโซ่อุปทาน พร้อมทั้งเข้าใจการบริหารความเสี่ยง การประเมิน ติดตาม เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง และข้อควรระวัง โดยเน้นการนำประสบการณ์จริงมาใช้ในการศึกษา : : อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ฝึกฝนให้แน่นอน รอไปก่อนจะแน่นิ่ง เพราะผู้นำโครงการที่แน่ๆ มีแค่ 1 ใน 4 : : อบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


Business Model Canvas คือการจำลอง รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่ง กำหนดแนวทาง (direction) และ หลักการ (concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : : อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


หลักสูตร Service Excellence [Popular!]

อบรมวันที่: 28/10/2023 - 28/10/2023 [e-Certificate]

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : : วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : : อบรมวันที่ 8,15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : : อบรมวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์