SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA  : (Entrepreneurial Manager Series)

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 94 อบรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 21 กันยายน 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมัน *** !!!Free iPad


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 28 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

การตั้งคำถามเป็นกระบวนการที่ช่วยในการค้นพบคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการทำงาน ทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง(Listening Skills) ทักษะการคิด(Thinking Skill) และการตั้งคำถาม(Questioning Skill) การให้เสียงสะท้อน(Giving Feedback) และการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection) : อบรมวันที่ 7, 8, 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น.


SHORT COURSE
YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณ... รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพที่เป็นกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตัวเอง, เหนื่อยกับการหาเป้าหมายชีวิต และยังไม่ทราบความต้องการของตัวเอง, ต้องการที่จะเริ่มต้นที่คำว่า “ใช่” ตั้งแต่วันนี้ : อบรมวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์