SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

48725

SHORT COURSE
หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จสำหรับผู้บริหารงานขาย  (OKRs for Sales Management)

การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill)

การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน : อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


CORE COURSE
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 32 อบรมวันที่ 18 มิถุนายน - 18 ธันวาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance)

การจัดการโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่นำมาสู่การบริหารจัดการโซ่อุปทานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร : อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร ''ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ''

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์หรือและผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ที่มีความสนใจในการขยาย พัฒนา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ หรือวางแผนธุรกิจในอนาคต ในเรื่องการกระจายสินค้าในช่องทาง GT/TT ได้ สร้างแนวคิด ลงมือทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องมือ (Tools) ที่เข้าใจได้ง่าย ลัด สั้น เร็ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ได้ : อบรมวันที่ 11, 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

[Onsite] หลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

อบรมวันที่: 28/05/2022 - 28/05/2022

วิทยากร : HR Director โรงแรม Mandarin Oriental, เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
โครงการพัฒนาผู้บริหาร  Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series  ''Passion for Success and Resilience''

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 96 อบรมรหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 ตุลาคม 2564 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร  Designing Modern Supply Chains

เพื่อแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการโซ่อุปทานให้ก้าวทันต่อโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง CONC THAMMASAT เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “Designing Modern Supply Chains” เพื่อตอบโจทย์และผสานองค์ความรู้ให้เป็นผู้นำการออกแบบการจัดการโซ่อุปทาน และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนในการดำเนินการ ตลอดจนทักษะในการติดต่อเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)