SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Finance & Accounting : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA  Level 1

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : รุ่นที่ 13 เปิดอบรมวันที่ 18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ และเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น : อบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจัดทำใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนภาษี  (Tax Planning)

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!]

อบรมวันที่: 03/09/2018 - 04/09/2018

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรมวันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 16, 17, 23, 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์