Consulting Project

โครงการให้คำปรึกษา KPIs Fast Track

หลักการและเหตุผล

Key Performance Indicators หรือ KPIs นั้น เป็นแนวคิดการตั้งตัวบ่งชี้พร้อมทั้งค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานที่เป็นที่นิยมใช้ในองค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวคิดนี้ และนำไปใช้ในรูปแบบที่ยังไม่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว ยังมีส่วนทำให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในองค์กรด้วย โครงการให้คำปรึกษานี้จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มต้นในการนำเอา KPIs ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้ KPIs ในองค์กรมีความรู้พื้นฐานในหลักการของ KPIs
2. เพื่อให้องค์กรสามารถออกแบบ KPIs ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้องค์กรสามารถนำเอา KPIs ไปใช้ปฏิบัติได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย 

องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ใช้ KPIs อยู่แล้วหรือตั้งใจอยากจะนำเอา KPIs ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนี้นัดประชุมพูดคุยถึงขอบเขตการให้คำปรึกษา อย่างต่ำ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเข้าไปให้คำปรึกษา ในวันที่ให้คำปรึกษาจะได้มีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ KPIs ให้กับผู้บริหารและผู้ใช้ KPIs จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน ในช่วงเช้า โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้องค์กรต้องจัดเตรียมสถานที่ในการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย
 
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จะมีการทำ Workshop ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียน KPIs จริงสำหรับการทำงานในองค์กร พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสม หากองค์กรต้องการให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวน 30 คน สามารถทำได้ โดยจัดเป็นอีกโครงการหนึ่ง และมีการนัดวันเวลาแยกต่างหากอีกครั้ง
 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว องค์กรสามารถติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่อง KPIs เพื่อขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา ตามช่องทางที่ให้ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถใช้ KPIs ได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
 

หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือความลับของการวัดผล พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs และใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 100,000 บาท

———————
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ได้ :
คุณยุวดี (091-1194504)
E-mail yuwadee.s@tbs.tu.ac.th
Edua
Edua