Past Project

กลุ่มงานให้คำปรึกษา

•  K-SME Academy 2552-2555 สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย
•  โครงการพัฒนาหลักสูตรค้าปลีก Home Mart Academy สนับสนุนโดย SCG Network Management Co.,Ltd.
•  โครงการจัดทำาแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 สนับสนุนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย
•  Logistics and Supplychain Development สนับสนุนโดยกลุ่มวังขนาย
•  โครงการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2553-2555 สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง
•  โครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารในกลุ่ม talent
   สนับสนุนโดย Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.
•  โครงการออกแบบระบบบัญชีการเงิน สำาหรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง Airport Rail Link สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
•  โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการไทย สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์
•  โครงการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำาแผนทดแทนตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 9 สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง
•  Leadership Development Program สนับสนุนโดย PTT Global Chemical
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
   สนับสนุนโดย บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
•  โครงการ Lab to Market สำานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฯลฯ
•  โครงการสัมมนาและให้คำาปรึกษาจัดทำาเวิร์คช็อปสำาหรับผู้บริหารในการทำาแผนกลยุทธ์ประจำปี
   สนับสนุนโดย บ.อินดัสเทรียลแก๊ส จก.   
•  โครงการ  Intelligent  Marketing สนับสนุนโดย บ.เจียไต๋ จก.
•  โครงการจัดทำาคู่มือการประเมินมูลค่าผลกระทบของกิจการต่อสังคม สนับสนุนโดย
   สำนักงานสร้างเสริม กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
•  โครงการศึกษาและดูงานระบบเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model : RBA)
   สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
• The Facilitation Services For The Overseas Trip Leadership Development Program 2
   For PTTCHEM Group Future Leaders
   สนับสนุนโดย บ.ปตท เคมิคอล จก.
• โครงการ HR  Management สนับสนุนโดยกรมสรรพากร
• โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ตลาดและการเขียนแผนธุรกิจ
   สนับสนุนโดย บ.CPF Training Center จก.
• โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สนับสนุนโดย บ.เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จก.
•  โครงการเสริมสร้างและสำารวจวัฒนธรรมองค์กร ปี 2555 สนับสนุนโดย การไฟฟ้านครหลวง
• โครงการ Executive  Coaching  Program สนับสนุนโดย บ.Pfizer (Thailand) จก.
• โครงการให้คำาปรึกษาและพัฒนาหลักสูตร CPF  BRIGHT. Business  Scenario สนับสนุนโดย บ.ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จก.
• โครงการให้คำาปรึกษาและประเมินการฝึกอบรมวิทยากร สนับสนุนโดย บ.dtac จก.
•  โครงการปรับแนวคิด เปลี่ยนมุมมองเปิดโลกทัศน์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
•  โครงการเสนอแผนการดำาเนินการโครงการ การประกวดแนวคิดทางเทคโนโลยี NSTDA Idea to product  2012
   สนับสนุนโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ (สวทช.)
• โครงการให้คำาปรึกษาสำาหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่ง ผจก.สำานักงานเขต ธนาคารกรุงไทย จก. 
   (มหาชน) สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน)
• โครงการ Learning Facilitator for DUKE Management Development  Program 
   Module  1  Leading  our  Business  รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
• โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรม NSTDA Lab to Market Boot Camp 2012
   สนับสนุนโดย สนง. พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ สวทช.
• โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ (Budgetary Management) สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
• โครงการศึกษาดูงานการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ประเทศอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
• โครงการให้คำาปรึกษา IRPC - Partnership Agent Transformation สนับสนุนโดย บมจ.ไออาร์พีซี อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
•  โครงการ BBG Customer Centric  School of Management สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
• โครงการ Customer  Insight สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
• โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนโดย
   วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี
• โครงการ  Customer Insight สนับสนุนโดย บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
• โครงการให้คำาปรึกษาและจัดสัมมนากลยุทธ์ด้านการตลาด สนับสนุนโดย บ.น้าตาลมิตรพล จก.
• โครงการให้คำาปรึกษา Customer Centric Kick - Off สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
•  โครงการ EMDP หลักสูตร Enhancing Performance II, Fill Competency Gap-Common
   Creative Thainking in Business รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• โครงการ Customer  Centric Mind Workshop รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•  โครงการ AEC Blueprint  Consulting Workshop สนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทย
• โครงการ Operations Excellence SCB Wholesale Banking สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก.(มหาชน)

Edua
Edua