Past Project

กลุ่มงานวิจัย

• โครงการการสำารวจ วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ 2555
   สนับสนุนโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Case method ทีได้มาตรฐาน สนับสนุนโดย สำานักงาน
   คณะกรรมการอุดมศึกษา
•  โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากยิปซั่มสังเคราะห์ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•  โครงการส่งเสริมการลงทุนไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาปี 2554 สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัย
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•  โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ
•  โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อคืน/ยึดคืน อาคารโครงการบ้านเอื้ออาทร สนับสนุนโดย
   การเคหะแห่งชาติ
•  โครงการวิจัยเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนโดย
   การเคหะแห่งชาติ
•  โครงการวิจัย Positioning และ Direction ของตลาดทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุนของผู้จัดการกองทุน สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย
• โครงการความพอเพียงของเงินบำานาญข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ประเภทข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา สนับสนุนโดยกองทุนบำาเหน็จบำานาญ ข้าราชการ (กบข.)
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ประโยชน์จากผลสำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของคู่ค้า
   ต่อหน่วยธุรกิจในต่างประเทศเฉพาะส่วนงานให้คำาปรึกษาด้าน TQA สนับสนุนโดย บ.ควอลิตี้ รีเสอร์ท จก.
• โครงการศึกษาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและแนวทางการกำากับดูแล สนับสนุนโดย
   กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
• โครงการให้คำาปรึกษาจัดทำาข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำาเนินการผลิตน้ำาดื่มบรรจุขวดของ กปน.
   สนับสนุนโดย การประปานครหลวง 
• โครงการ TQA Consulting Service for PTTPM  Customer  Perception  Study 2012 สนับสนุนโดย
  IPSOS(Thailand) Limited 
• โครงการ Sika Thailand Increasing Retail Competency สนับสนุนโดย Sika Thailand (Limited)
• โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ สำานักงานบริหารและ
   พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สนับสนุนโดย สำานักงานบริหาร องค์ความรู้ (องค์กร มหาชน) OKMD
• โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา สนับสนุนโดย สนง.
   ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
• โครงการศึกษาข้อมูลอาเซียนเพื่อรายการ “ASEAN  Beyond  2015” สนับสนุนโดย องค์การกระจายเสียง
   และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) Thai  PBS
• โครงการศึกษาวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของธุรกิจสร้างสรรค์ที่ร่วมโครงการรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำาปี
   2553 - 2554 สนับสนุนโดย สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD   

Edua
Edua