SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

คอร์สอบรมสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเพิ่มทักษะ และเรียนรู้ทักษะแบบใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จ : : รุ่นที่ 3 อบรมวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


ในยุค New Normal ภายใต้ปัญหาจากสภาแวดล้อมในด้านต่างๆ แต่เราก็ไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนาบุคลากร เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของบุคลากร ซึ่งต้องอาศัยนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพให้ช่วยเหลือองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : : อบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***