Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Online Courses

online course โครงการฝึกอบรมแบบ Virtual Training ผ่าน Zoom Application หลักสูตร Upskilling and Reskilling HR for Business Solution

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 26,000 บาท
อบรมวันที่: 22/10/2022 - 10/12/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรจึงประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 48 ชั่วโมง ดังนี้
1. หมวดผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการผลักดันธุรกิจ จำนวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
1.1 Growth mindset for HR solution
1.2 Engaging digital HR solutions
1.3 Advanced HR analytics 
1.4 Roles of HR in developing organizational culture
1.5 Applying agile to HR
1.6 Design thinking for HR innovation
2. หมวดผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
2.1 Competency model design in organizations
2.2 Strategic compensation management
2.3 Strategic human resource development 
2.4 Effective talent management 
2.5 Strategic performance management 
2.6 HR as a coach
2.7 Change management and communication strategy

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
5. มีประสบการณ์ในงาน HR อย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านหลักสูตร HRM/D Professional

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การรับใบวุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลดังนี้
ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเข้าอบรมทั้งหมด และต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
พิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% สามารถเลือกทำรายงานในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และรับคำแนะนำจากอาจารย์วิทยากรได้องค์การละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2565
อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 26,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4503  (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.