SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Strategy Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

57803

SHORT COURSE
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 6 มีนาคม – 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : อบรมวันที่ 29, 30 มกราคม และ 5, 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร Strategic Organization Development:  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ผู้นำในองค์กรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย จึงต้องมีการเตรียม “คน” ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาจุดแข็งของผู้นำและทีมงาน การบริหารและสร้างความผูกพันของทีม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : อบรมวันที่ 14 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการหลัง Covid-19

เรียนรู้รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ กรอบและขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์