SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Strategy Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

20497

SHORT COURSE
หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : อบรมวันที่ 18, 24 พ.ย. และ 2, 4 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร Strategic Organization Development:  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ผู้นำในองค์กรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย จึงต้องมีการเตรียม “คน” ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาจุดแข็งของผู้นำและทีมงาน การบริหารและสร้างความผูกพันของทีม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : อบรมวันที่ 14 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [UPDATE!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 4 อบรม ---- เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูกิจการหลัง Covid-19

เรียนรู้รูปแบบวงจรชีวิตธุรกิจ กรอบและขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์