SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Strategy Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร Strategic Organization Development:  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ผู้นำในองค์กรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย จึงต้องมีการเตรียม “คน” ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาจุดแข็งของผู้นำและทีมงาน การบริหารและสร้างความผูกพันของทีม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : อบรมวันที่ 14 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [UPDATE!]

อบรมวันที่: 06/07/2019 - 21/12/2019

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study และวิธีการในการทำ Feasibility Study ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด : รุ่นที่ 16 อบรมวันที่ 1, 2, 3, 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์