SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Strategy Development : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : : อบรมวันที่ 16 - 17 ธ้นวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : : อบรมวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : : อบรมวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์


กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน : : รุ่นที่ 4 อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ