SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Marketing Features : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing [HOT!]

อบรมวันที่: 29/09/2018 - 21/10/2018

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 29, 30 ก.ย. และ 6, 7, 21 ต.ค. 2561 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 49 อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่  (Digital  Marketing Certificate Program - DMP)

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมวันที่ 20 ตุลาคม 2561 - 26 มกราคม 2562 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ