SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Human Resource Management : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

46402

CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รุ่นที่ 10 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ยุโรป***


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ  (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน : รุ่นที่ 5 อบรมทุกวันเสาร์เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น***


CORE COURSE
หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 5 เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***