SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

29809

ในยุค New Normal ภายใต้ปัญหาจากสภาแวดล้อมในด้านต่างๆ แต่เราก็ไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนาบุคลากร เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของบุคลากร ซึ่งต้องอาศัยนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพให้ช่วยเหลือองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : อบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


การขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง : อบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิตอลทั้ง B2B และ B2C สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด : อบรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


การวางแผนก่อนเริ่มโครงการ ผู้บริหารจําเป็นต้องติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการวัสดุและแรงงาน การประมาณการทั้งทางด้านเวลาและต้นทุนต้องถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยํา งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ก็เหมาะสมกับความเป็นจริง ในระหว่างดําเนินการโครงการต้องติดตามควบคุมด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเกิน การขาดสภาพคล่องทางการเงินย่อมส่งผลให้งานล่าช้าสะสมจนกระทบถึงต้นทุนโครงการและสภาวะขาดทุนในที่สุด อบรมวันที่ 7, 8, 14, และ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


คอร์สอบรมสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเพิ่มทักษะ และเรียนรู้ทักษะแบบใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จ : อบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ : อบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและรู้จักการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลักสูตรจะมีความสำคัญต่อทีมนักบริหารจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน : อบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงินได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : อบรมวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการทำบัญชีชุดเดียว ทราบเทคนิคและวิธีการทำบัญชีชุดเดียว เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคล สามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร : อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


[Online] หลักสูตร Business Visualization with Google Data Studio [UPDATE!]

อบรมวันที่: 29/01/2022 - 29/01/2022

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบวิชวลไลเซชันข้อมูลจากข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมไว้ใช้เองภายในองค์กร ด้วยเครื่องมือฟรีบน Google Data Studio : อบรมวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อหลักการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผล : วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


[Online] หลักสูตร Lazada & Shopee From Zero to Hero [HOT!]

อบรมวันที่: 28/08/2021 - 28/08/2021

ในสถานการณ์ที่ผู้คนต้องพยายามรักษาระยะห่างซึ่งกันและกัน และทำงานอยู่บ้าน ยิ่งทำให้การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แพลตฟอร์มหรือช่องทางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ในประเทศไทยในขณะนี้ ก็คือ LAZADA และ SHOPEE การเรียนรู้เทคนิคในคอร์สอบรม LAZADA & SHOPEE From Zero to Hero จึงเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้ที่สนใจขายสินค้าบนช่องทาง LAZADA และ SHOPEE : อบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์


หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมเวลา 9.00-16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


[Online] หลักสูตร Business Model Canvas [HOT!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่อมโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ : อบรมเวลา 13.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเป้าหมายในแนวทางเดียวกันได้ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด : อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


[Online] หลักสูตร Service Excellence [UPDATE!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

ไม่ว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงมากเพียงใด สิ่งที่จะชี้ขาดความสําเร็จของธุรกิจ และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจก็คือ ''การบริการ'' หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ และเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของกิจการแล้ว โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้ : อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างรอบด้าน ได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินรวมถึงปัจจัยต่างๆ ในเชิงพื้นฐานที่มีผลกระทบ เข้าใจ และทราบถึงความสำคัญความจำเป็น และประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน : อบรมวันที่ 2, 3, 9 และ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมวันที่ 20, 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์


การทำ Content และ SEO จะทำให้หน้าเว็บไซต์มี Organic Traffic, Conversion เพิ่มมากขึ้น สามารถลดค่าใช่จ่าย หรือไม่ต้องมีงบในการทำโฆษณาได้ เป็นการทำให้ธุรกิจเติบโต สร้างยอดขายได้มากขึ้น : อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***