[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตร Thai Financial Reporting Standards: TFRS 15

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 4,500 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 40 คน


หลักสูตร Thai Financial Reporting Standards: TFRS 15

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีความซับซ้อนขึ้น ประกอบกับการเกิดธุรกรรมใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น ทำให้ International Financial Reporting Standard Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนานาชาติ (IFRSs) พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานฯ ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs) อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จัดโครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Thai Financial Reporting Standards: TFRSs ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นควาสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRS มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางที่กำหนดไว้ใน TFRS มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้อัพเดทความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สอบบัญชี
- ผู้ทำบัญชี
- บุคคลทั่วไป

เนื้อหาการอบรม การรับรู้รายได้ ตาม TFRS 15: รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

• เหตุผลในการนำ TFRS 15 มาถือปฏิบัติ
• 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายได้
• การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
• การกำหนดรายการ
• การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
• การรับรู้รายได้
  o ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
  o ตลอดช่วงเวลา
• ประเด็นที่น่าสนใจในการรับรู้รายได้
  o การให้ License
  o การรับประกันสินค้า
  o การให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า
  o Bill and Hold
• จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  o ข้อกำหนดเรื่องจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.วิชาชีพ พ.ศ.2547
  o ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2561
  o โครงสร้างข้อบังคับความหมาย
ความหมาย
หมวด 1  บททั่วไป
หมวด 2  หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
หมวด 3  การนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
-  การบรรยาย
-  กรณีศึกษา
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การผ่านการอบรม

• ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอบรมตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ดังนี้
  o ผู้สอบบัญชี (CPA)
ด้านบัญชี  จำนวน 6 ชั่วโมง 30 นาที
ด้านจรรยาบรรณ  จำนวน 30 นาที
  o ผู้ทำบัญชี (CPD)
ด้านบัญชี  จำนวน 7 ชั่วโมง

ระยะเวลาการอบรม

เวลา 09.00 – 17.30 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 4,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. ตำรา
5. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4513  (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับสำรองที่นั่งอบรม

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...