Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Start with Strategy: How Great Companies achieve Business Transformation in the Disruptive World

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 65,000 บาท

Saturday, 23.09.2023 - Saturday, 02.12.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 


หลักสูตร Start with Strategy: How Great Companies achieve Business Transformation in the Disruptive World

หลักการและเหตุผล

กลยุทธ์เป็นแนวคิดและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ การวิเคราะห์หาโอกาสจากสภาพแวดล้อมและออกแบบกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการปฏิรูปทางธุรกิจ (Business Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสร้างคุณค่าที่มีความแตกต่างและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์
2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรและการเยี่ยมชมบริษัทด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในหน่วยงานของตนได้
4. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. นักวางแผนกลยุทธ์ นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้

หลักสูตรการอบรม

รวมจำนวนทั้งสิ้น  51  ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- Thinking Strategically and Creativity 6  ชั่วโมง
- The Essence of Strategy 6  ชั่วโมง 
- System of Strategic Thinking and Planning 3  ชั่วโมง
- Strategic Analysis Tools 3  ชั่วโมง
- Digital Transformation & Disruption 3  ชั่วโมง
- External Environment Analysis 3  ชั่วโมง
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis 3  ชั่วโมง
- Resource-Based View and Core Competencies 3  ชั่วโมง
- Corporate Strategy: Growth Strategy 3  ชั่วโมง
- Competitive Strategy 3  ชั่วโมง
- Change Management 3  ชั่วโมง
- Balanced Scorecard, KPI & OKRs 6  ชั่วโมง
- Company Visit 3  ชั่วโมง
- Networking Activity 3  ชั่วโมง          

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 23 กันยายน – 2 ธันวาคม 2566
อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

- โรงแรมในกรุงเทพฯ 
- โรงแรมในต่างจังหวัด

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 65,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- อาหารเย็นในวันกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวันปิดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างจังหวัด
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.