[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตรนพลักษณ์บริหารตนบริหารคน (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 19,500 บาท

Saturday, 09.09.2023 - Sunday, 10.09.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 30 คน


หลักสูตรนพลักษณ์บริหารตนบริหารคน (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน)

หลักการและเหตุผล

ในฐานะปัจเจกชน ที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็เป็นธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์อันเกิดจากความขัดแย้งภายในตนเอง และระหว่างสมาชิกในองค์กรเป็นระยะ ๆ อันเนื่องจากความแตกต่างด้านความรู้ ประสบการณ์ ลักษณะบุคลิกภาพ วิธีคิด โลกทัศน์ อารมณ์ พฤติกรรมการสื่อสาร และการตีความพฤติกรรมของคนอื่น
นพลักษณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้ปัจเจกบุคคลศึกษาตนเองและได้รับการยอมรับเป็นเวลานานแล้วว่านพลักษณ์เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดยในสังคมสหรัฐอเมริกา 
นพลักษณ์ หรือ Enneagram ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างได้ผลมาแล้วในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มีความยั่งยืน คือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 2 วินัยสำคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization ของ Peter M. Senge คือ Mental Model และ Personal Mastery ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด Team Building ต่อไป 
นพลักษณ์เป็นศาสตร์และกระบวนวิธีหนึ่งที่จะเปิดโลกภายในตนเอง  ปัจเจกบุคคลจะได้เรียนรู้จุดแข็งหรือศักยภาพของตนเอง และตระหนักรู้ถึงจุดอ่อน หรือจุดติดขัดในชีวิตที่ควรพัฒนาของตนเอง นำไปสู่การเปิดประตูสู่การข้ามพ้นตนเอง (Transpersonal) โดยมีผลข้างเคียงที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การได้รู้จักผู้อื่นที่มีมุมมองชีวิต โลกทัศน์ และพฤติกรรม ที่แตกต่างจากตนเองอย่างเข้าใจ ด้วยกระบวนการอบรมแบบ Narrative Tradition อันนำไปสู่การลดความขัดแย้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีทั้งในชีวิตส่วนตัวและในองค์กร  
ชีวิตส่วนตัวที่สามารถเข้าใจความคับข้องใจ ความไม่สบายใจ ของตนเอง สิ่งที่ตนเองมักขัดแย้งกับผู้อื่น ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรภายในตนเอง ย่อมทำให้คนที่สามารถตระหนักรู้เรื่องราวเหล่านี้ รู้วิธีที่จะจัดการกับเรื่องราวชีวิตภายในของตนเองไปสู่เส้นทางที่ “สงบเย็น” ได้ อันจะทำไปสู่สันติสุขโดยรวมเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว องค์กร และสังคม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจตัวตนของตนเองมากขึ้น ทั้งคุณลักษณะที่เป็นศักยภาพ และคุณลักษณะที่เป็นจุดอ่อนในการทำงานร่วมกัน 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โลกทัศน์ของคนอื่น ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างจากตัวเอง ในประเด็นของศักยภาพ และจุดอ่อน ที่เมื่อแตกต่างกัน เวลาอยู่ร่วมกัน จะปะทะสังสรรคกันอย่างไร ให้เข้าใจกันได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านจิตวิญญาณ และบุคลิกภาพ 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้นพลักษณ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง คนใกล้ชิด องค์กร และสังคม ในการนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงาน 

กลุ่มเป้าหมาย

-  พนักงานบริษัทเอกชน 
-  ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ
-  บุคคลทั่วไป

หัวข้อการอบรม

- นพลักษณ์คืออะไร
- ฉันเป็นคนประเภทใดตามศาสตร์นพลักษณ์
- ศักยภาพและจุดอ่อนของคนแต่ละลักษณ์
- การสื่อสารบนความแตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่ การบรรยาย  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  กิจกรรมทบทวนชีวิต  กิจกรรมค้นหาบุคลิกภาพ  กิจกรรมการให้คำปรึกษารายบุคคล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การฝึกอบรมนพลักษณ์ จะเน้นการเรียนรู้บุคลิกของคนทั้ง 9 ลักษณ์ เริ่มจากการค้นหาลักษณ์ของตัวเองก่อน จากนั้นจึงรับรู้วิธีคิด โลกทัศน์ และเข้าใจคนอื่นตามแบบที่คนลักษณ์นั้น ๆ มองตัวเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้นพลักษณ์เข้าถึงตนเอง เข้าใจผู้อื่น และลดความขัดแย้งในการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยกระบวนการอบรมแบบ Narrative Tradition
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการก่อรูปบุคลิกภาพ โลกทัศน์ จุดยึดติดทั้งทางความคิด อารมณ์ และสัญชาติญาณของตนเอง กับเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่มีลักษณ์ต่างกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง และคนอื่นอย่างถึงแก่น สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งบนพื้นฐานของความเข้าใจกันและกัน และในอนาคตเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างการทำงาน ก็สามารถให้อภัย เปิดใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างเหล่านั้นได้มากขึ้น  และร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น

วิทยากร 

อาจารย์อัญชลี อุชชิน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนพลักษณ์และอดีตกรรมการสมาคมนพลักษณ์ไทย

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566
เวลา 09.00 - 18.00 น.

สถานที่อบรม

ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 19,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...