[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 8,500 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 45 คน


หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ปัจจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีและผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย
เพื่อเป็นการลด ข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคล
2.  เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อไขที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวณ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
6. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย 

- เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินของบริษัท
- ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากร
- ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี
- ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล  หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษี  เจ้าของ  หรือผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการการอบรม 12 ชั่วโมง

Module 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      จำนวน 6 ชั่วโมง

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ประเภทเงินได้พึงประเมิน
- เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น และการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
- หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

Module 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล        จำนวน 6 ชั่วโมง

2.1 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้
- รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
- วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
- วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว

2.2 การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย
- รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
- การวางแผนรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ
- การวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้และสรรพากรยอมรับ
- การวิเคราะห์และวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม

2.3 การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.4  ปัญหาด้านรายได้
- การรับรู้รายได้ที่เจ้าหนี้ไม่เรียกเก็บ
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้น
- รายได้ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- การแยกรายการรายได้แบบ ภ.ง.ด.50

2.5 ปัญหาด้านรายจ่าย
- การจำหน่ายหนี้สูญ
- ค่าเสื่อมราคา
- การออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน
- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

2.6 ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษี

2.7  Update  และข้อหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิทยากร 

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย (Lectures)
- กรณีศึกษา (Case Studies)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 4 อบรมวันพุธที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 8,500  บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...