[e-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 90,000 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน


โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

หลักการและเหตุผล

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสมัยใหม่ประสบความสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรมุ่งกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และหลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สมัยใหม่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ๆ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง (Benchmarking) และการขยายต่อยอดความรู้ออกไปให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้เหมาะกับ
1. เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
3. นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
4. นักการตลาด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการคิด และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาวิชารวม 103 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ 2 Module  คือ กลุ่มแนวคิด หลักการและทฤษฎีด้านกลยุทธ์ และกลุ่มแนวคิดหลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรม
Module 1: Strategy for Business Transformation 64 ชั่วโมง
- Getting Started: Introductory Session 1 ชั่วโมง
- External Environment Analysis 3 ชั่วโมง
- Digital Transformation & Disruption 3 ชั่วโมง
- Change Management 3 ชั่วโมง
- Change Management: Workshop 3 ชั่วโมง
- Thinking Strategically and Creativity 6 ชั่วโมง
- The Essence of Strategy 6 ชั่วโมง
- System of Strategic Thinking and Planning 3 ชั่วโมง
- Strategic Analysis Tools 3 ชั่วโมง
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis 3 ชั่วโมง
- Resource-Based View and Core Competencies 3 ชั่วโมง
- Corporate Strategy: Growth Strategy 3 ชั่วโมง
- Competitive Strategy 3 ชั่วโมง
- Business Model & Business Model Canvas: Theory and Workshop 3 ชั่วโมง
- Blue Ocean & Innovation Strategy 3 ชั่วโมง
- Strategy in a Changing World: Case Study 3 ชั่วโมง
- Strategic Implementation 3 ชั่วโมง
- Balanced Scorecard, KPI & OKRs 6 ชั่วโมง
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 ชั่วโมง
Module 2: Strategy Insight for Innovation 39 ชั่วโมง
- Innovation Theory & Practice 6 ชั่วโมง
- Innovation Typology & Innovation Workshop I - II  12 ชั่วโมง
- Service Innovation Workshop 6 ชั่วโมง
- Innovative Leadership 3 ชั่วโมง
- Innovative Organization & Culture 6 ชั่วโมง
- Innovative Marketing Strategy 6 ชั่วโมง

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา

วิทยากร      

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4 ...

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 90,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการอบรม
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- อาหารเย็นในวันกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวันปิดการอบรม
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...