Home : Open Enrollment Program » Strategy Development

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 180,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 04/05/2019 - 31/08/2019
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสมัยใหม่ประสบความสำเร็จได้ ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรมุ่งกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวคิดนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด และหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย (Networking) ขยายความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการเข้าสัมมนาในหลักสูตรนี้

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้เหมาะกับ

1. เจ้าของกิจการ
2. ผู้บริหารของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
3. นักวางแผน  นักวิเคราะห์
4. นักการตลาด
5. นักออกแบบกลยุทธ์และระบบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการคิด และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาวิชารวม 104 ชั่วโมง ประกอบดัวย

        ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ  คือ กลุ่มแนวคิด หลักการและทฤษฎีด้านกลยุทธ์ และกลุ่มแนวคิดหลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรม

I  ภาควิชาการ 84 ชั่วโมง    

กิจกรรมแนะนำตัวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Module : ด้านกลยุทธ์องค์การ
- Forces of Change and Environmental Scanning
- The Essense of Strategy
- Thinking Strategically and Creativity
- System of Strategic Thinking and Strategic Planning
- Strategic Analysis Tools
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis
- Resource-Based View and Core Competencies
- Corporate Strategy : Growth Strategy
- Diversification and Global Strategies
- Competitive Strategy
- Operational Strategy
- Strategic Implementation and Balanced Scorecard

Module : ด้านนวัตกรรมองค์การ
- Innovation Theories and Practices
- Innovation Typologies and Innovative Workshop
- Blue Ocean & Innovative Strategy I
- Blue Ocean & Innovative Strategy II
- Business Models and Business Model Canvas : Theories and Workshop
- Innovative Leader and Culture
- Innovative Organization
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หัวข้อพิเศษ : การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

II ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป) 20 ชั่วโมง    

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร      

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่  4  พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

          *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ***

สถานที่อบรม

      - ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
      - โรงแรมในต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
      - รับฟังการบรรยายและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ยุโรป)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  จำนวน 84 ชั่วโมง (เฉพาะภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง การอบรมที่ต่างจังหวัดและค่าพาหนะเดินทาง

Module ที่ 2  จำนวน  104 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 180,000 บาท ซึ่งรวมถึง
2.1    - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัด รวม 75,000 บาท
2.2   - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
        - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่ และค่าวีซ่า) รวม 105,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core CoursesShort Courses


All Programs...