Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
 • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 145,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)
องค์การทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์กรต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์การให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของ องค์การ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ
3. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาวิชารวม 93 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ภาคบรรยาย จำวน 73 ชั่วโมง 
 • กิจกรรมแนะนำตัว
 • กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน (Organization Strategy and HR Strategy)
 • ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM Post Covid-19 Era)
 •  การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM)
 • การวิเคราะห์งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Job Analysis) และการวางแผนกำลังคน
 • การสรรหาและคัดเลือกเชิงกลยุทธ์  (Strategic Recruitment and Selection)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 • กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • การบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management)
 • การวางแผนเพื่อสืบทอด (Succession Plan) และเส้นทางการพัฒนา
 • New Challenges for HR in Global & Digital Post Covid-19 Era
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานขององค์การ (Coaching at Work)
 • แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
 • Digital HR
 • การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล
 • การสร้างองค์กรแห่งความสุข : Workshop
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • Workshop : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ From plan to practical : Practical Approach
ภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น    จำนวน 20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

 รุ่นที่ 5 อบรม... 2564

สถานที่อบรม

1. โรงแรมในกรุงเทพฯ
2. โรงแรมในต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
3. รับฟังการบรรยายและทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่สมัครภารคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ) 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1 จำนวน 73 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศ)
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 70,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พักคู่ ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
 
Module ที่ 2 จำนวน 93 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 145,000 บาท ซึ่งรวมถึง
2.1    -  เอกสารประกอบการบรรยาย
         - ค่ากระเป๋าเอกสาร
         - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
         - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท
            2.2    - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
                     -  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปกลับสำหรับการอบรมดูงานและฟังบรรยายใน ต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่) รวม 75,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4510 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.
Upcoming Core Courses


All Programs...