Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 145,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        องค์การทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์การต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์การให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

        เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

4. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาวิชารวม 93 ชั่วโมง ประกอบดัวย

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น  93  ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ   ดังนี้

ภาคบรรยาย จำวน 73 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้

-   กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ 

-   กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน (Organization Strategy and HR Strategy)

-   ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)  

-   การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)  

-   การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM) 

-   การวิเคราะห์งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Job Analysis)  

-   กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)  

-   การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)  

-   กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Strategy) เพื่อความสำเร็จขององค์กร  

-   กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection) 

-   การวางแผนเพื่อสืบทอด (Succession Plan) และเส้นทางการพัฒนา 

-   New Challenges for HR in Global & Digital era   

-   การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานขององค์การ (Coaching at Work)

-   แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

-   แนวคิดในการทำ Digital HR : กรณีตัวอย่าง 

-   การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล

-   การสร้างองค์กรแห่งความสุข : Workshop

-   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

-   Workshop : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-   From plan to practical : Practical Approaches

ภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น       จำนวน 20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ

3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ

4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์

5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากร
ที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

 รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ***

สถานที่อบรม

          ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  จำนวน 73 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  70,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
        - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2  จำนวน 90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  145,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
2.1  - เอกสารประกอบการบรรยาย
       - ค่ากระเป๋าเอกสาร
       - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
       - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท
2.2  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) (ค่าเดินทางชั้นประหยัด  ค่าที่พักคู่) รวม 75,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4510 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  




Upcoming Core Courses


All Programs...