Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 80,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

องค์กรทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของ องค์การ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ 
3. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรการอบรม 83 ชั่วโมง 

- กิจกรรมแนะนำตัว 1  ชั่วโมง
- กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคนในยุค New Normal (Organization Strategy and HR Strategy)
- ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HRM Post Covid-19 Era)
- การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM)
- การวิเคราะห์งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Job Analysis) และการวางแผนกำลังคน
- การสรรหาและคัดเลือกเชิงกลยุทธ์  (Strategic Recruitment and Selection)
- การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
- กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อความสำเร็จขององค์กร
- การบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management)
- การวางแผนเพื่อสืบทอด (Succession Plan) และเส้นทางการพัฒนา
- New Challenges for HR in Global & Digital Post Covid-19 Era
- การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานขององค์การ  (Coaching at Work)
- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
- Digital HR Strategy
- การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล
- การสร้างองค์กรแห่งความสุข : Workshop
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- Workshop : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์  From plan to practical : Practical Approach
- สัมมนานอกสถานที่ และดูงานที่เชียงใหม่และลำปาง 4 วัน 3 คืน

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

ประมาณปลายปี 2564
อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

 โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 80,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สำหรับการสัมมนานอกสถานที่ และดูงานที่เชียงใหม่และลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4510 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.
Upcoming Core Courses


All Programs...