[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 99 จำนวนเงิน 220,000 บาท

Saturday, 27.01.2024 - Saturday, 31.08.2024
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 40 คน

⚡ "ครบองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่จำเป็นในยุคดิจิทัล" ⚡


โครงการพัฒนาผู้บริหาร  Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series  ''Passion for Success and Resilience''

หลักการและเหตุผล

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเชี่ยวกรากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ที่ได้รับผลกระทบจาก Technology Disruption อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจดิจิทัลและดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างและปลูกฝัง “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจและรับผิดชอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การปรับตัว การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทต่างๆ และสามารถเติบโตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient Organization)  
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 99 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจ ซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 99 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการที่มีความสามารถสืบทอดกิจการให้มีความก้าวหน้า ยืดหยุ่น และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กอรปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง 
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษาการบริหารธุรกิจ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้กระชับ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เน้นการประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆในโลกที่ไม่เหมือนเดิม และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 172 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้
Module 1: Analytical Foundations (42 hrs)
1: Economics for Entrepreneur 
The World and Thailand’s Economic outlook and Challenges 3 hrs
2: The World of Entrepreneurs and Innovation Development 12 hrs
- The World of Entrepreneurs 
- Creativity, Innovation and Opportunity Analysis
- Innovation Development and Management
- Business Development: Best Practice in the World
3: Design Thinking and System Thinking for Entrepreneur & Workshop 12 hrs
4: Entrepreneurial Strategy and Business Modeling
- Management of Competitive Strategy and Global Strategy
- Business Model Canvas Workshop 6 hrs
5: Business Development and Capital Accumulation 3 hrs
6: Critical Thinking for Entrepreneur 3 hrs
7: Writing Effective Business Plan Workshop 3 hrs
Module 2: Leadership Essentials (9 hrs)
1: Management of People at Work 6 hrs
- Building Team and Entrepreneurs Networking Workshop
- Creative Thought Process and Effective Communication Workshop
2: Leadership in Resilient Organization 3 hrs
Module 3: Core Business Foundations (51 hrs)
1: Entrepreneurial  Marketing 12 hrs
- Marketing 5.0 and Digital Marketing 
- Consumer Behavior
- Marketing Strategies
- New Product Development and Brand Management
2: Entrepreneurial Finance and Accounting 18 hrs
- Entrepreneurial Accounting 
- Financial Reporting Analysis
- Business Feasibility Study
- Business Risk Management
- Merger and Acquisition
3: Operations and Administration 21 hrs
- Operations and Supply Chain Management
- Quality Management and Standardization
- Lean Six Sigma
- Strategic Site Selection
- Business KPIs and OKRs
- Taxation Planning for Entrepreneurs
Module 4: Business Digitization (18 hrs)
- Entrepreneurship in Digital Era
- Digital Transformation in Business
- Data Analytics and Visualization Workshop 
- E-Business Strategy for Entrepreneurs
 Module 5: Passion for Success and Resilience (52 hrs)
1: Best Practices in Entrepreneurs 
- Mandarin Oriental (Human Touch Service) 
- Builk.com (Tech Startup)
- CP B&F (Thailand) (Strategies in Action) 12 hrs
2: Business Consulting One-to-One 
- Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
- Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ 13 hrs
3: First Meet & Match 3 hrs
4: Study Visit and Seminar ในประเทศ 6 Hrs
5: Study Visit and Seminar ในต่างประเทศ 18 Hrs

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ 

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการในศูนย์คอมพิวเตอร์
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันที่ 27 มกราคม - 31 สิงหาคม 2567
***ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส***
อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา  09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

-  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 220,000 บาท 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่ในประเทศและต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...