Home : Open Enrollment Programs » All » Human Resource Management

offline course หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 245,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะ  หรือสมรรถนะที่ สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 
3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์ และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ ประสบความสำเร็จ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop)  ในการสร้าง ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม  และคณะ วิทยากร 

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ในส่วนภาควิชาการ ในภาคการบรรยาย 11 วิชาแรก จำนวน 33 ชั่วโมง ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency ตามแนวทาง Competency Based Management กล่าวคือ
•  มุ่งสร้างความรู้ (K : Leadership Knowledge)
•  มุ่งสร้างทักษะ (S : Leadership Skills)
•  มุ่งสร้างคุณลักษณะ (A : Leadership Attributes)

และในวิชาที่เหลือ อีกกว่าครึ่งเป็นวิชาด้าน Function ที่จำเป็นสำหรับ ผู้นำท่ีควรรู้ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร การ ศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ อีกกว่า 33 ชั่วโมง อันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่าง ครบวงจร ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ การศึกษาจากตัวอย่าง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการ  70  ชั่วโมง

กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่าย   และความสัมพันธ์
Competency Based Leadership
Leadership EQ & Stress
Leader & Communication Style
Communication in Crisis
Leader and Conflict Management Style
Leader Negotiation Skills
Inspirational Leader :   Transformative Learning Skills
Leadership and Thinking Strategically
Leadership Business Value
Leader and Innovative Creation
Leader & Strategy
ผู้นำกับการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : การประยุกต์ปรับใช้
ผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ (Human Resource Development and   Organization Development)
ผู้นำ และการกำกับดูแลองค์การที่ดี : แนวทางการสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
Leadership in Thai context
Contemporary Issues : Workshop 
ผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมท่ีสัมฤทธิ์ผล
ผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคทัศนศึกษาดูงาน  - ทัศนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา  20 ชั่วโมง      

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ
2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
4. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้บริหาร

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา ทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 5  เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ***

สถานที่อบรม

ณ  โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 70 ชม.  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัด


Module ที่ 2  ค่าธรรมเนียมการอบรมภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน  90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  245,000  บาท ซึ่งรวมถึง
2.1   - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท

2.2   - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
        - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค่าเดินทางชั้นประหยัด และค่าที่พักคู่) รวม 175,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call : 09 1119 4500 , 02 613 2247 [เวลา 8.30 - 17.00 น.]

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.


Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


Upcoming Online Courses


All Programs...Online Courses,  Digital Marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax Planning,   Business Strategy,   Innovative Entrepreneurship,   Facebook Marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for Non-financial Executive,   Feasibility Study ,   Budgeting Techniques ,   Exchange Rate Risk Management ,   Excellent Negotiation ,   Entrepreneurial Finance ,   Balanced Scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply Chains.   TikTok Marketing.   B2B & B2C.   Data Visualization Analysis and Design.   SEO.   Digital Content Architect.