Home : Open Enrollment Programs » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

เหตุผลของการฝึกอบรมสัมมนา

  • คนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน พนักงาน ‘ผู้มีความสามารถสูง’ อาจมีผลงานมากกว่าพนักงานปกติได้ถึง 20 เท่าหรือมากกว่านั้น การบริหารผู้มีความสามารถสูงเหมือนการบริหารพนักงานทั่วไป โดยไม่สนใจความแตกต่าง เป็นเรื่องเสียของ เสียโอกาส บั่นทอนกำลังใจของผู้เหนือมาตรฐาน และนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
  • พนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายทั่วโลกต่างตระหนักในความจริงนิ้ จึงมีการทำ ‘สงคราม’ แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น
  • การบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะคนเก่งหายาก ลำบากในการไขว่คว้า ต้องพัฒนายาวนานด้วยงบประมาณมหาศาล คนเก่งบริหารได้ยาก อาจเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ เช่น ได้คนที่ ‘เก่งไม่จริง’ หรือ ‘เก่งจริง’ แต่ ‘ไม่เป็นที่ยอมรับ’ คนเก่งที่ได้อาจ ‘ตกม้าตาย’ หรือ ‘จอดป้าย’ ก่อนเวลาอันควร หากคนเก่งอยู่ตลอดรอดฝั่ง ก็ยังมีปัญหาที่ยากลำบากกว่า คือการรักษาคนเก่งให้อยู่นานๆ เพราะคนเก่งพร้อมแสวงหาความก้าวหน้า สิ่งท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในขณะที่ใครๆ ก็อยากได้และพร้อมจ่ายเพื่อได้มา
  • องค์การชั้นนำและนักบริหารชั้นยอดจึงต้องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจูงใจให้คนเก่งพัฒนาตน สร้างสรรค์ผลงาน และอยู่กับองค์การไปนานๆ โดยเป็นที่ยอมรับและไม่ทำให้พนักงานผลงานปกติเสียหมดกำลังใจ

หัวข้อวิชา จำนวน 6 ชั่วโมง

- ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง
- การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- Best Practices & Cases
- ระบบสนับสนุนการบริหารผู้มีความสามารถสูง
- มุมมองใหม่ในการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับ

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ

วิธีการฝึกอบรม

- บรรยาย
- การตั้งคำถาม
- อภิปราย
- กรณีศึกษา

วิทยากร

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
อาจารย์ประจำ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีต อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 7 ...
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ ห้อง 316 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 5,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1.  เอกสารประกอบการบรรยาย
2.  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3.  วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4513  (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

[Click LINE Call] : 09 1119 4513 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.


Courses accepting applications
Upcoming Short CoursesUpcoming Online Courses


All Programs...