All News

โครงการศึกษา ''ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี''

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

เสวนาฟรี Very New school ''วิจัยสมัยโคตรใหม่'' วิธีใหม่ๆ ในยุค Gen Alpha ต้องคุ้มทุกเม็ด

TBSA Channel ชวนมารู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่งขัน รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เอาชนะความไม่รู้ด้วยการวิจัยตลาด ลบภาพการวิจัยแบบเดิม ๆ แล้วมาเติมมุมมองใหม่ ๆ ของการวิจัย ที่ไม่ใช่แค่ตอบแบบสอบถาม...

เสวนาฟรี ''HR for Smll Business''

ควรจัดลำดับความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างไร? การดึงดูดคนเก่งควรทำอย่างไรให้พนักงานแตกต่างจากองค์กรใหญ่?...

เสวนาฟรี ''Contextual marketing''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ...

เสวนาฟรี ''Critical Thinking as Strategic Thinking for Survival''

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน เฉกเช่นการทำสงคราม แพ้ชนะ อยู่ที่วิธีคิด พบกับผู้บริหารที่จะมาชี้ชวนให้คิดเพื่อชัยชนะ ชนะแบบธรรมดาไม่ได้ต้องชนะแบบแลนด์สไลด์ เอาให้โลกจำ “คิดอย่างไรให้รอด ในยุคหลังโควิด ยุคหลังสงคราม” โดยคุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บ.วราฟู๊ดแอนด์ดริ๊ง (บริษัทในเครือบุญรอด-สิงห์กรุ๊ป) ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิค และประสบการณ์วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ใช้แล้ว ใช้ได้ ใช้จริง ...

Edua
Edua