[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Essential Managerial Skills

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 12,500 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Thursday, 26.09.2024 - Friday, 27.09.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*


✨ "5 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการตัวจริง" ✨


หลักสูตร Essential Managerial Skills

หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของคนในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งหลายองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมากและหลากหลาย Generation จำเป็นต้องสร้างความเชื่อที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยการให้ความสำคัญทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำหรือหัวหน้างานจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการคนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้นำจึงจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และปรับกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังต้องมีทักษะการสื่อสารและให้เสียงสะท้อน (Feedback) ที่ดี เพื่อให้ทีมงานเกิดความเข้าอกเข้าใจกัน และสามารถพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 1. สามารถอธิบายกระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ และผลผลิตของงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 2. สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อสั่งงานผู้ปฏิบัติงานได้
 3. สามารถให้เสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องได้ (Positive Feedback)
 4. สามารถให้เสียงสะท้อนเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้ (Redirect Feedback)
 5. สามารถระบุแนวทางการชื่นชมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในทีมได้
 6. สามารถเลือกใช้แนวทางในการสร้างความผูกพันที่เหมาะสมกับทีมของตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

 1. หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เจ้าของกิจการ 
 2. บุคลากรในหน่วยพัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรมขององค์กร 
 3. กลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้บริหาร

รูปแบบการเรียนรู้

เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนมีส่วนสำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานของตนเอง ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่สำคัญในการนำประสบการณ์หรืองานที่ดำเนินการอยู่มาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ โดยวิทยากรจะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ชวนให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลอง และลงมือทำตามกิจกรรมการเรียนรู้ และมองย้อนกลับเพื่อตกผลึกเป็นแนวคิดและคำตอบสำหรับการนำไปใช้กับงานและตนเองต่อไป
 
 • สัดส่วนของกิจกรรม ประกอบด้วย บรรยาย 10% ถามตอบ 10%
 • ฝึกปฏิบัติ 40%  การอภิปรายกลุ่มเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ 40%

เนื้อหาในการเรียนรู้ จำนวน 14 ชั่วโมง

1. บทบาท อำนาจ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้จัดการ
ทบทวนบทบาทของการทำงานในฐานะหัวหน้างานที่เป็นทั้งผู้บริหารและผู้นำ อำนาจของผู้นำที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารและสร้างผลการทำงานของทีม ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานที่รับผิดชอบทั้งของตนเอง ทีมและองค์กร ความเชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สู่งานที่รับผิดชอบและทีมงานของตนเองได้
2. การตั้งเป้าหมายในการทำงาน
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เจาะจง วัดผลสำเร็จได้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและกำกับตนเองได้ สามารถสร้างแรงจูงใจและพลังในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในการทำงาน และสามารถเกิดผลสำเร็จของงานตามเวลาที่กำหนด
3. การให้เสียงสะท้อนเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Positive Feedback)
สามารถสังเกต และระบุพฤติกรรมของพนักงาน และเชื่อมโยงถึงความสามารถที่อยู่ภายในตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เสียงสะท้อนเมื่อผู้ปฏิบัติงานทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายในการทำงาน สามารถให้เสียงสะท้อนในการทำงานที่สั้น กระชับตรงประเด็นและจุดพลังในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
4. การให้เสียงสะท้อนเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด (Redirect Feedback)
สามารถระบุข้อผิดพลาด ผลกระทบของการปฏิบัติงานได้ชัดเจน สามารถระบุแนวทางที่องค์กรกำหนดไว้หรือให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ สามารถควบคุมตนเอง การใช้น้ำเสียง การเลือกช่วงเวลา และสถานที่สำหรับการให้เสียสะท้อนเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดได้อย่างเหมาะสม
5. แนวทางการชื่นชมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
ตระหนักรู้ถึง สภาพการทำงานและเข้าใจถึงรูปแบบ ความชอบ ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน เลือกแนวทางการให้การชื่นชมที่เหมาะสมได้อย่างลงตัว เห็นผล คุ้มค่า
6. แนวทางการส่งเสริมความผูกพันในที่ทำงาน
ตระหนักรู้ในอำนาจของผู้จัดการและผู้นำที่สามารถสร้างความผูกพันในที่ทำงานกับกับทีมของตนเองได้ สามารถที่จะรู้ถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติงาน และเลือกแนวทางการสร้างความผูกพันที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสุข ความไว้วางใจ การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
7. Moving to Action กำหนดแผน ติดตาม สู่ความสำเร็จ
สรุปการเรียนรู้ และกำหนดแผนการทำงาน การติดตาม สู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง ความสำเร็จของเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสนุกจากวิทยากร หรือสรุปการเรียนรู้ที่ให้บอกสิ่งที่ชอบ สิ่งที่อยากให้ปรับ แต่อยู่ที่การลงมือเพื่อบริหารงานของตนเอง และทีมให้สำเร็จ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนั้นผลสำเร็จที่แท้จริงของการอบรมจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงและผลของการนำไปใช้ ที่ผู้เรียนต้องสามารถกำกับและติดตามสะท้อนตนเองได้เพื่อให้เกิดนิสัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางานต่อไป

 

วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2567
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 12,500 .- บาท อัตรานี้ประกอบไปด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
- เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...