[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Supply Chain Disruption

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 6,900 บาท

Saturday, 14.09.2024 - Saturday, 14.09.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 40 คน

*


หลักสูตร Supply Chain Disruption

หลักการและเหตุผล

Supply Chain Disruption หรือการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความผันผวนและเกิดวิกฤติในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งองค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขาดแคลนวัตถุดิบและส่วนประกอบของสินค้าและบริการได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ทางการเมืองโลกที่มีความขัดแย้งกันซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน จนทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก จนหลายองค์กรต้องปิดตัวลง เนื่องจากไม่สามารถรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจโซ่อุปทาน ปัจจัยและการรับมือกับสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัวและพัฒนาความรู้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร Supply Chain Disruption เพื่อให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของสินค้าและบริการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน ตลอดจนสามารถป้องกันและรับมือกับการหยุดชะงักของโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน VUCA World 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของ VUCA ในโซ่อุปทาน พร้อมทั้งเข้าใจแนวทางการป้องกันการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน หลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี และข้อควรระวังต่าง ๆ โดยเน้นการนำประสบการณ์จริงมาใช้ในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถรับมือและบริหารจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับ Supply Chain Disruption ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายงานต่าง ๆอาทิ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน สายงานด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
3. ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดการสินค้า และบริการ 
4. ผู้ที่สนใจด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 

หัวข้อการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

- หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- แนวคิดและที่มาของ VUCA ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยง ปัญหา และวิกฤต
- องค์ประกอบของความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 
- แนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตของโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อควรระวังในการบริหารความเสี่ยงของโซ่อุปทาน
- การวางแผนด้วยฉากทัศน์
- Case Studies: Supply Chain Disruption 

วิทยากร

1. รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
       อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์
       Senior Vice President, Group Commercial & Government Liaison
       SCGJWD Logistics Public Company Limited

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- บรรยาย
- Case Study
- Discussion

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3  วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...