[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Agile Management

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Sunday, 17.03.2024 - Sunday, 17.03.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง

⚡"จงเป็นปลาโลมา อย่าเป็นเรือดำน้ำ เคลื่อนไหวให้คล่องตัวตามจังหวะลูกค้า"⚡


หลักสูตร Agile Management

หลักการและเหตุผล

แนวคิดและการบริหารงานแบบ Agile เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญกับการทำงานขององค์กรอย่างยิ่ง เพราะในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การปรับตัวในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอนการทำงาน และสร้างกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยผลักดันธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนและต่อสู้กับการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากรให้มีความรู้ในการบริหารงานแบบ Agile เพื่อการนำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจต่อไป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร Agile Management ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ Agile และการบริหารงานแบบ Scrum
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้าน Agile การบริหารงานแบบ Scrum มาใช้พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพกระบวนการทำงานโดยใช้แนวคิดของ Agile และ Scrum มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ผ่านการปฏิบัติจริงผ่านเกมจำลอง 

กลุ่มเป้าหมาย

    - พนักงานบริษัทเอกชน  
    - บุคลากรในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ
    - บุคคลทั่วไป

หลักสูตรการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

1. อะไรคือแนวคิดการทำงานแบบ Agile?
2. แนวคิดการบริหารงานแบบ SCRUM เบื้องต้น
3. ความแตกต่างระหว่างการทำงานทั่วไปกับแบบ Agile
4. หลักคิดและปรัชญาการทำงานแบบ Agile
5. การทำงานแบบ Agile เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
6. การเลือกวงจรการบริหารโครงการ (Life Cycle Selection)
    - วงจรแบบคาดการณ์ได้ (Predictive Life Cycle)
    - วงจรแบบ Agile (Agile Life Cycle)
    - วงจรแบบผสมผสาน (Hybrid Life Cycle)
    - เทคนิคสกัดทางเลือกวงจรการบริหารโครงการ (Filtering Life Cycle Selection)
7. การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ Agile
    - การฝังหลักคิด Agile ให้ทีมงาน (Agile Mindset)
    - บทบาทผู้นำทีม Agile สู่ความสำเร็จ
    - การเป็นผู้จัดการโครงการ Agile
    - องค์ประกอบของทีมแบบ Agile
8. แนวทางและเทคนิคการทำงานแบบ Agile SCRUM

วิธีการฝึกอบรม

เน้นเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงในวันแรก ผ่านเกมจำลองที่ช่วยสร้างความสนุกในการเรียนรู้ และกลับมาตีกรอบทฤษฎีในวันที่สอง ประยุกต์กับงานขององค์กร เพื่อให้ประโยชน์ในการเรียนสูงสุด
    -  การบรรยาย 25%
    -  Workshop 75%

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 17 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียม 6,900.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   ปิดรับสมัคร!!!

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...