[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 25,000 บาท

Saturday, 19.08.2023 - Sunday, 10.09.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 40 คน


หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ส่งผลกระทบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประชากรโลกมีสัดส่วนการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูล การมีสังคมและเชื่อมต่อกัน การซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาล ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้รับการกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นด้วยวิกฤต COVID-19 ให้เกิดความเปราะบาง (Brittle) ความกังวล (Anxiety) การคาดเดายาก (Nonlinear) และความไม่เข้าใจ (Incomprehensible)
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ True Digital Academy จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการแสวงหา จัดเตรียม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคคลทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร   49  ชั่วโมง 

- กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
- Introduction to Data Science and its Application
- Real Case Studies
- Basic Statistics
- Foundation of Business and Marketing
- Data Acquisition and Cleaning with SQL
- Data Analysis and Interpretation with Excel
- Data Mining and Visualization in Tableau
- Basic Text Analytics with Python
- Project Consulting
- Project Presentation        

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ True Digital Academy และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 10 กันยายน 2566
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...