[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Human Resource Management

online course หลักสูตรยกระดับศักยภาพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ (HRM/D Professional)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 29,500 บาท

Saturday, 03.08.2024 - Saturday, 05.10.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

**


หลักสูตรยกระดับศักยภาพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ (HRM/D Professional)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์การอยู่ในยุค New ways of work ที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารหลายประการ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเตรียมให้พนักงานมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์การจึงจำเป็นต้องพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพและในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งผู้มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ สามารถช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรจึงประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 54 ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่ 1: A new era of HR จำนวน 21 ชั่วโมง
1.1 HR transformation in the digital era
1.2 Designing employee experience 
1.3 Applying agile for HR
1.4 HR analytics 
1.5 Power BI
หมวดที่ 2: HR functions จำนวน 33 ชั่วโมง
2.1  Competency-based interview
2.2 Onboarding program 
2.3 Effective individual development plan
2.4 Training road map leads to employee success
2.5 ROI: Maximize your training investment
2.6 Successful career development
2.7 Effective talent management
2.8 Effective compensation management
2.9 Workload analysis and manpower planning
2.10 Developing key performance indicators (KPIs)
2.11 Creating objective and key results (OKRs)

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR (HR practitioners) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง 
เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลดังนี้
ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเข้าอบรมทั้งหมด และต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
พิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% สามารถเลือกทำรายงานในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และรับคำแนะนำจากอาจารย์วิทยากรได้องค์การละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 6  อบรมวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม – เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 
ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 29,500  บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Online Courses


All Programs...