หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

   
   
• อบรมระหว่างวันที่: 06/10/2017 - 08/10/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 11,500 บาท
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ,กรุณา LOGIN เพื่อทำรายการ...]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

 

 

         แนวโน้มการลงทุนในปัจจุบันได้พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจการ งบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้จะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเตรียมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมให้กิจการแข่งขันทางการตลาดได้ทุกรูปแบบ   และนำประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
 

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างรอบด้าน ได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบ การเงินรวมถึงปัจจัยต่างๆ ในเชิงพื้นฐานที่มีผลกระทบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญความจำเป็น และประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดสินใจบริหารกิจการ ด้วยการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 18 ชั่วโมง

 

1.  งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
2.  การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ
3.  การอ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ
4.   การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดเบื้องต้น
5.   การวิเคราะห์งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง
6.   การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
    - อัตราส่วนสภาพคล่อง
    - อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
    - อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
    - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
7.   การวิเคราะห์ด้วยระบบดูปองต์
8.   หลักการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบองค์รวม
    - คุณภาพของกระแสเงินสด
    - ระดับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
    - การจ่ายลงทุนเพื่ออนาคตของกิจการ
    - การจัดการเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ
9.   การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
10. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

 

กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพตัวเอง และความชาญฉลาดทางการบริหารการเงิน
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ    ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่

• การบรรยาย
• Workshop

 

วิทยากร
 
       คุณธนเดช  มหโภไคย
       ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 6 อบรมวันศุกร์ที่ 6 -  วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียม 11,500.- บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญญลักษณ์) 
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


6688

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...