Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 90,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จขององค์กรผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้เหมาะกับ
1. ผู้บริหารหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
2. นักวางแผนกลยุทธ์  นักวิเคราะห์ นักการตลาด
3. เจ้าของกิจการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการคิด และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาวิชารวม 103 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ 2 Module  คือ กลุ่มแนวคิด หลักการและทฤษฎีด้านกลยุทธ์ และกลุ่มแนวคิดหลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรม

1. Module: ด้านกลยุทธ์องค์การ
-  กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
-  External Environment Analysis Post Covid-19 Era
- The Essense of Strategy
- Thinking Strategically and Creativity
- System of Strategic Thinking and Planning
- Strategic Analysis Tools
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis
- Resource-Based View and Core Competencies
- Corporate Strategy : Growth Strategy
- Diversification and Global Strategies : กรณีตัวอย่าง
- Competitive Strategy
- Operational Strategy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
- Strategic Implementation
- Balanced Scorecard & KPI & OKRs

2. Module : ด้านนวัตกรรมองค์การ
- Innovation Theories and Practices
- Innovation Typologies and Innovative Workshop I - II
- Blue Ocean & Innovative Strategy
- Business Models and Business Model Canvas : Theories and Workshop
- Innovative Leader and Culture
- Innovative Organization
- Service Innovation (Workshop I)
- Service Innovation (Workshop II)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
-  การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร      

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4 

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

1. โรงแรมในกรุงเทพฯ
2. โรงแรมในต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 90,000 บาท รวมถึง

- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
Mobile  :  09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...