หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

   
   
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 185,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
   ๐ รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 50 คน

 

 

        กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสมัยใหม่ประสบความสำเร็จได้ ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรมุ่งกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์

 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และหลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สมัยใหม่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง (Benchmarking) และการขยายต่อยอดความรู้ออกไปให้กว้างขวางได้
 
กลุ่มเป้าหมาย

 

 โครงการนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
 • นักวางแผน  นักวิเคราะห์
 • นักการตลาด
 • นักออกแบบกลยุทธ์และระบบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการคิด และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

 

เนื้อหาวิชารวม 98 ชั่วโมง ประกอบดัวย
 

        ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ  คือ กลุ่มแนวคิด หลักการและทฤษฎีด้านกลยุทธ์ และกลุ่มแนวคิดหลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรม
 

I  ภาควิชาการ                 78 ชั่วโมง     

กิจกรรมแนะนำตัวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
Module : ด้านกลยุทธ์องค์การ
- Forces of Change and Environmental Scanning
- The Essense of Strategy
- Thinking Strategically and Creativity
- System of Strategic Thinking and Strategic Planning
- Strategic Analysis Tools
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis
- Resource-Based View and Core Competencies
- Corporate Strategy : Growth Strategy
- Diversification and Global Strategies
- Competitive Strategy
- Operational Strategy
- Strategic Implementation and Balanced Scorecard

Module : ด้านนวัตกรรมองค์การ
- Innovation Theories and Practices
- Innovation Typologies and Innovative Workshop
- Blue Ocean & Innovative Strategy I
- Blue Ocean & Innovative Strategy II
- Business Models and Business Model Canvas : Theories and Workshop
- Innovative Leader and Culture
- Innovative Organization

II ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)                 20 ชั่วโมง     

 

วิธีการฝึกอบรม
 
        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ และทัศนศึกษาต่างประเทศ
 
วิทยากร
        
          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 - 26 มกราคม 2561 

ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
          *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ***
 
สถานที่อบรม
   
    
  ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • Module ที่ 1  จำนวน 78 ชั่วโมง (เฉพาะภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000 บาท ซึ่งรวมถึง

- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม

- ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด

 • Module ที่ 2  จำนวน  98 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) 

  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 185,000 บาท ซึ่งรวมถึง

  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (เยอรมัน)
  และ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่ และค่าวีซ่า) 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


13993

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...