Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 28 (รับสำรองที่นั่งแล้ว)
อบรมวันที่: 23/02/2019 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

ปิดรับสมัคร | ชำระก่อน 23/02/2019          ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิตวัสดุก่อสร้าง ภาคแรงงาน และภาคการเงิน การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนาบริหารโครงการ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหารการขาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้หลายแขนงผสมผสานกัน ทั้งในเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและความรู้เชิงพาณิชย์
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะศึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นที่ 18 ในปี พ.ศ. 2539 ไปสู่การเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี (RE) และปริญญาโท (MRE) ในเวลาต่อมา
          ปัจจุบันด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม

3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

COURSE HIGHLIGHT รวม 184 ชั่วโมง

- Real Estate Market Facts and Information

- Real Estate Market Trend in Thailand

- กรณีศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม (สนข.)

- Residential Market Data Analysis

- Introduction Process: Real Estate Development

- ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนคอนโด และ AEC

- ประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- Macro Economics and Real Estate Market

- Architectural Approach to Feasibility Study

- ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์

- กฎหมายควบคุมอาคาร (Mass Model)

- กฎหมายควบคุมอาคาร (Design Criteria)

- กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

- How to invest in Apartment

- Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

- How to invest in Hotel for SMEs

- การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด

- Marketing Analysis Tools

- Marketing Mix and IMC

- Tools for site looking for a use or Use looking for a site

- Workshop 1: Site Looking for a Use or Site Selection

- Building Technology

- Project Cost Estimation

- การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ

- Construction Cost Management

- Workshop 2: Financial Analysis in Practice

- Project work 1: Legal and Physical Analysis for Real Estate

- Workshop 3: Feasibility Analysis

- Workshop 4: Sensitivity Analysis

- การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME

- รูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค

- การพัฒนา Community Mall

- การพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ไปสู่ต่างประเทศ

- Hotel Development, Market Segment and Feasibility Study

- Hotel Development and Chain Management

- Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area

- Key Success Factors: Development and Management

- Project work 2: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน

- Property Management Case Study

- Steps to Develop Condominium

- ทำงานกลุ่ม: Workshop

- นำเสนอแผน แต่ละกลุ่ม

- อาจารย์สรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียน

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ

1. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

3. ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 3 ครั้ง
     -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
     -  ดูงานต่างจังหวัด 2 ครั้ง
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- การมอบหมายงานกลุ่ม โดยจะเปิดห้องเรียนให้ผู้เข้าอบรมใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่ม 1 ครั้ง 3 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวนำเสนองาน โดยไม่นับเป็นชั่วโมงการเรียนการสอน
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 28 เปิดอบรมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
- ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4507 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...