หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 02/06/2018 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 26 (รับสำรองที่นั่งแล้ว)
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 50 คน

 
 
 

          ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิตวัสดุก่อสร้าง ภาคแรงงาน และภาคการเงิน การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนาบริหารโครงการ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหารการขาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้หลายแขนงผสมผสานกัน ทั้งในเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและความรู้เชิงพาณิชย์

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะศึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นที่ 18 ในปี พ.ศ. 2539 ไปสู่การเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับปริญญาตรี (RE) และปริญญาโท (MRE) ในเวลาต่อมา
          ปัจจุบันด้วยกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่องให้จัดอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการซึ่งมีเวลาจำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 
วัตถุประสงค์
 
 1. เสริมสร้างความรู้ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
 2. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าโครงการในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ ขนาดย่อม
 3.  เพิ่มพูนวิสัยทัศน์โลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
   
COURSE HIGHLIGHT รวม 169 ชั่วโมง
 
 • Real Estate Market Facts and Information
 • Real Estate Market Trend in Thailand
 • กรณีศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม (สนข.)
 • Residential Market Data Analysis
 • Introduction Process: Real Estate Development
 • ช่องทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนคอนโด และ AEC
 • ประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • Macro Economics and Real Estate Market
 • Architectural Approach to Feasibility Study
 • ทรัพยสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์
 • กฎหมายควบคุมอาคาร (Mass Model)
 • กฎหมายควบคุมอาคาร (Design Criteria)
 • กฎหมายที่ดิน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • How to invest in Apartment
 • Key success factor ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • How to invest in Hotel for SMEs
 • การลงทุนในตลาดสด ตลาดนัด
 • Marketing Analysis Tools
 • Marketing Mix and IMC
 • Tools for site looking for a use or Use looking for a site
 • Workshop 1: Site Looking for a Use or Site Selection
 • Building Technology
 • Project Cost Estimation
 • การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ
 • Construction Cost Management
 • Workshop 2: Financial Analysis in Practice
 • Project work 1: Legal and Physical Analysis for Real Estate
 • Workshop 3: Feasibility Analysis
 • Workshop 4: Sensitivity Analysis
 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • แนวทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับ SME
 • รูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
 • การพัฒนา Community Mall
 • การพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ไปสู่ต่างประเทศ
 • Hotel Development, Market Segment and Feasibility Study
 • Hotel Development and Chain Management
 • Type of Shopping Centers, Type of Goods, Trade Area
 • Key Success Factors: Development and Management 
 • Project work 2: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงิน
 • Property Management Case Study
 • Steps to Develop Condominium
 • ทำงานกลุ่ม: Workshop
 • นำเสนอแผน แต่ละกลุ่ม
 • อาจารย์สรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียน
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่างจังหวัด
 
กลุ่มเป้าหมาย

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับ
     • ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     • เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
     • ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ หรือ ทำงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ 3 ครั้ง
     -  ดูงานภายในกรุงเทพมหานคร
     -  ดูงานต่างจังหวัด 2 ครั้ง
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- การมอบหมายงานกลุ่ม โดยจะเปิดห้องเรียนให้ผู้เข้าอบรมใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่ม 1 ครั้ง 3 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวนำเสนองาน โดยไม่นับเป็นชั่วโมงการเรียนการสอน

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
 
วิทยากร

          วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

        บริหารหลักสูตรโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

สถานที่อบรม

                คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

 

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 139,000 บาท
ซึ่งรวมถึง

- เอกสารประกอบการบรรยาย

ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม

ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะไปกลับสําหรับไปอบรม

และดูงานนอกสถานที่อื่นๆ

ค่ากิจกรรมสันทนาการในการพักค้างคืนต่างจังหวัด

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา) 
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th
 

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


19959

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...