หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)

     
 
• อบรมระหว่างวันที่: 27/04/2017 - 28/04/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 11 จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

        ปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการบัญชี และผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย
 

วัตถุประสงค์

       
        โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภา
พแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวณ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
     
หัวข้อการอบรม 12 ชั่วโมง
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • Workshop การวางแผนภาษี
วิทยากร
 

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 

เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
 

• คนละ 8,500 บาท


ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 11  อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่อบรม


ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
   
Mobile  :    09-1119-4512   (ติดต่อ คุณไปรยา)
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


1444

❬ Upcoming Short Courses ❭

• หลักสูตร การนำเกณฑ์ TQA ไปใช้...ส่งผลให้องค์กรยั่งยืน  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  • หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
• หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  • หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  
• หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  
• หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)  • หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  


❬ Core Courses ❭


All Programs...