หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

   
 
• อบรมระหว่างวันที่: 29/04/2017 - 01/07/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 140,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
   ๐ รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 50 คน

 

          องค์การทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์การต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์การให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 

          โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 4. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย
 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น  90  ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ   ดังนี้

ภาควิชาการ  70 ชั่วโมง

 1. กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน (Organization Strategy and HR Strategy)
 2. การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM)
 4. ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)
 5. กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Strategic Talent Management)
 6. การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 7. การพัฒนาและสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagementเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 8. กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)
 9. การวางแผนเพื่อสืบทอด (Succession Plan) และเส้นทางการพัฒนา
 10. New Challenges for HR in AEC ERA
 11. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
 12. การประเมินศักยภาพ (Potential Assessment) การออกแบบและพัฒนาสายงานอาชีพ (Career Path Development & Design)
 13. การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานขององค์การ (Coaching at Work)
 14. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
 15. การใช้ Social Media ในงาน HR อย่างสร้างสรรค์
 16. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล
 17. การพัฒนาทีมงานโดยใช้ Mini Walk Rally
 18. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 19. Workshop : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ภาคดูงานต่างประเทศ 20 ชั่วโมง

 1. ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย
 1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
 3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
 4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
 5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
วิธีการฝึกอบรม
 
        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ
 
วิทยากร
        
          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง
เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากร
ที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่  29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
                        *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) วันที่ 3 - 8 มิถุนายน 2560 ***
 
สถานที่อบรม

  

          ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • Module ที่ 1  จำนวน 70 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  70,000  บาท  ซึ่งรวมถึง

  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
  - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
 • Module ที่ 2  จำนวน 90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  140,000  บาท  ซึ่งรวมถึง

  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
  (ค่าเดินทางชั้นประหยัด  ค่าที่พักคู่  และค่าวีซ่า)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4507   (ติดต่อ คุณวรรณภา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


4528

❬ Upcoming Core Courses ❭

• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  
• หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)  • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  
• หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


❬ Short Courses ❭


All Programs...