Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 145,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        องค์การทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์การต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์การให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

        เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

4. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น  90  ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ   ดังนี้

ภาควิชาการ  70 ชั่วโมง

- กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน (Organization Strategy and HR Strategy)

- การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM)

- ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)

- กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Strategic Talent Management)

- การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

- การพัฒนาและสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อความสำเร็จขององค์กร

- กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)

- การวางแผนเพื่อสืบทอด (Succession Plan) และเส้นทางการพัฒนา

- New Challenges for HR in AEC ERA

- การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล

- การประเมินศักยภาพ (Potential Assessment) การออกแบบและพัฒนาสายงานอาชีพ (Career Path Development & Design)

- การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานขององค์การ (Coaching at Work)

- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

- แนวคิด การทำ Digital HR : กรณีตัวอย่าง

- การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล

- การพัฒนาทีมงานโดยใช้ Mini Walk Rally

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย

- Workshop : แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาคดูงานต่างประเทศ 20 ชั่วโมง

- ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ

3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ

4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์

5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากร
ที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่  24 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 2561

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ***

สถานที่อบรม

          ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  จำนวน 70 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  70,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด

Module ที่ 2  จำนวน 90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  145,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
(ค่าเดินทางชั้นประหยัด  ค่าที่พักคู่  และค่าวีซ่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...