หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 16/12/2017 - 17/12/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

         การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเป้าหมายในแนวทางเดียวกันได้  ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ทำให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์การนั้นๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะรับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การตามที่ระบุไว้ได้ ทำให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลสำเร็จ
 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโครงร่างองค์กร นโยบายทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกต้อง
  2. เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดการวางแผนกลยุทธ์ในการนำไปใช้กับองค์กรแบบยั่งยืน รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดทักษะผ่านการทดลองกำหนดการวางแผนกลยุทธ์เสมือนสถานการณ์จริง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
  • ชำแหละโครงร่างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์
  • ความเชื่อมโยงของนโยบายทางธุรกิจ (Business Policy) สู่การกำหนด Vision, Mission, Goals และ Business Strategy

  • วิธีการกำหนด Business Strategy เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable  Growth)

  • Business Model

  • Discussion

  • การทดลองกำหนด Business Strategy ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อการฝึกฝนให้เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

       สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
  • บรรยาย           
  • Workshop
วิทยากร
 
อาจารย์นริศ  ธรรมเกื้อกูล

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทซีพีรีเทลลิงค์  จำกัด

 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม

 

รุ่นที่ 6 อบรม วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


8,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


3994

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...