หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 25/11/2017 - 25/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 8 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

         เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายต่างตระหนักในความจริงนี้ จึงมีการทำ “สงคราม” แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น ดังนั้นโหงวเฮ้งและการคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร จึงเป็นอีกวิธีที่จะได้มาซึ่งคนคนดี คนเก่ง ที่เหมาะสมมาบริหารกับงานแต่ละประเภท

         โหงวเฮ้ง เป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูบุคลิก ลักษณะของแต่ละคน ไปพร้อมกับการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งว่าต้องเป็นอย่างไรที่จะเรียกว่าเข้าข่ายเป็น Talent ขององค์กร การกำหนดลักษณะผลงานให้ชัดเจน วิธีการหาที่ถูกต้องชัดเจน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการหา เวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตัวพนักงานบนพื้นฐานความพร้อมของพนักงาน ไปสู่บทบาทในอนาคตที่ถูกต้อง การบริหาร Talent ให้ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดบทบาทในอนาคตว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมการพัฒนาแล้ว พนักงานจะต้องรับบทบาทหน้าที่อะไร และจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างที่สูงขึ้น ซึ่งบทบาทใหม่ๆ ที่จะมาถึงนี้จะต้องเหมาะสม และตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นเป็นอยู่

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาคนเก่งและคนดี โดยใช้ข้อกำหนดและเครื่องมือของการบริหาร Talent
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโหงวเฮ้ง ลักษณะของโหงวเฮ้งบอกอะไร การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการปรับปรุงโหงวเฮ้ง
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง
 • คุณสมบัติ / ข้อกำหนดและเครื่องมือพัฒนาคนเก่งและคนดี (Talent)
 • องค์ประกอบของโชคชะตา

 • ความรู้เบื้องต้นและที่มาของโหงวเฮ้ง
 • ลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้า บอกอะไรได้บ้าง

 • การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
 • การปรับปรุงโหงวเฮ้งสำหรับผู้บริหาร

กลุ่มเป้าหมาย

 

 1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
 2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้ประกอบการ
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ    ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
 • บรรยาย           
 • Workshop
วิทยากร
 
อาจารย์ ดร. นริศ  ธรรมเกื้อกูล

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)และ บริษัทซีพีรีเทลลิงค์  จำกัด

 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 

รุ่นที่ 8  อบรมวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


5,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญญลักษณ์) 
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


5508

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...