หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

   
   
• อบรมระหว่างวันที่: 27/09/2017 - 27/09/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ,กรุณา LOGIN เพื่อทำรายการ...]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

 

 

         ปัจจุบันนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและรู้จักการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลักสูตรจะมีความสำคัญต่อทีมนักบริหารจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน
 

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการวางแผนที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง


1. การกำหนดราคาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    1.1 Spot Rate

    1.2 Forward Rate
    1.3 Cross Currency Rate
2. ทำไมอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีการเคลื่อนไหว?
3. ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
4. การวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน

    4.1 การวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐาน
        4.1.1 Purchasing Power Parity
        4.1.2 The Monetary Approach
        4.1.3 The Interest Rate Approach
        4.1.4 The Balance of Payments Approach
        4.1.5 The Portfolio Balance Approach
   4.2 การวิเคราะห์แบบเทคนิค
5. เครื่องมือจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    5.1 สัญญา Forward และ Futures
    5.2 Currency Swaps
    5.3 Currency Options
 

กลุ่มเป้าหมาย
  • นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
  • บรรยาย
  • Workshop/ Role Play โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
  • วิทยากรวิจารณ์เสนอแนะปรับปรุง
วิทยากร
 
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 

รุ่นที่ 5 อบรมวันพุธที่ 27 กันยายน 2560

 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


5,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


12636

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...