[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 100 จำนวนเงิน 230,000 บาท
  • รุ่นที่ 100 จำนวนเงิน 220,000 บาท (Early bird 20 เม.ย. – 31 ส.ค. 67)

Saturday, 26.10.2024 - Saturday, 07.06.2025
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 40 คน

*

⚡ "ครบองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่จำเป็นในยุคดิจิทัล" ⚡


โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

หลักการและเหตุผล

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเชี่ยวกรากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ที่ได้รับผลกระทบจาก Technology Disruption อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจดิจิทัลและดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างและปลูกฝัง “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจและรับผิดชอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การปรับตัว การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Artificial Intelligence for Business) เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทต่างๆ และสามารถเติบโตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient Organization) โดยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 100 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สงครามการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Global Mini MBA รุ่นที่ 100 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการให้มีความสามารถสืบทอดกิจการให้มีความก้าวหน้า ยืดหยุ่น และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กอรปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง 
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ตามแนวการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้กระชับ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เน้นการประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆในโลกที่ไม่เหมือนเดิม และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 169 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้

Module 1: Analytical Foundations (33 hrs)
1. Economics for Entrepreneur The World and Thailand’s Economic Outlook and Challenges
2. The World of Entrepreneurs and Innovation Development
- The World of Entrepreneurs and Innovation Development
- Business Development: Best Practice in the World
3. Business Modeling and Entrepreneurial Strategy
- Business Model Canvas
- Strategic Process Management: SWOT and TOWs Matrix  
- Vision, Mission and Strategies in Action
4. Business Development and Capital Accumulation  
5. Critical Thinking for Entrepreneurs 
6. Design Thinking for Entrepreneurs Workshop
 
Module 2: Leadership Essentials (15 hrs)
1. Management of People at Work
- Building Team and Entrepreneurs Networking Workshop
- Creative Thought Process and Effective Communication Workshop
2. Leadership in Resilient Organization 
3. Effective Transformational Leadership
4. Corporate Culture Transformation
 
Module 3: Core Business Foundations (51 hrs)
1. Entrepreneurial  Marketing
- Marketing 5.0 and Digital Marketing 
- Consumer Behavior
- Marketing Strategies
- New Product Development and Brand Management
2. Entrepreneurial Finance and Accounting
- Entrepreneurial Accounting 
- Financial Reporting Analysis
- Business Feasibility Study
- Taxation Planning for Entrepreneur
3. Operations and Administration
- Operations and Supply Chain Management Workshop
- Quality Management
- Lean Six Sigma
- Strategic Site Selection
- Business KPIs and OKRs
 
Module 4: Business Digitization (18 hrs)
- Entrepreneurship in Digital Era
- Digital Transformation in Business
- Social Media Marketing for Business
- Artificial Intelligence for Business
 
Module 5: Passion for Success and Resilience (52 hrs)
1. Best Practices in Entrepreneurs                                                                               
 - Mandarin Oriental (Human Touch Service)           
 -  Builk.com (Tech Startup)     
2. Writing Effective Business Plan Workshop
3. Business Consulting One-to-One 
- Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
- Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ
4. First Meet & Match
5. Study Visit and Seminar ในประเทศ
6. Study Visit and Seminar ในต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ 
วิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
- การจัดทำแผนธุรกิจ
โครงการนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง โครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ (ประเทศในทวีปยุโรป)

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา รวมทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

การอบรมเริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2567 และปิดการอบรมวันที่ 7 มิถุนายน 2568
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา  09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 230,000 บาท  
ค่าธรรมเนียมมีส่วนลด (Early bird) 220,000 บาท (สมัครพร้อมชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน–31 สิงหาคม 2567) 
ค่าธรรมเนียมรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ โดยรวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าที่พัก (พักคู่) ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ตามโปรแกรมการศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า และค่าทิปหัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ)
 

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...