Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 98 จำนวนเงิน 220,000 บาท
อบรมวันที่: 27/05/2023 - 16/12/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
   

*


โครงการพัฒนาผู้บริหาร  Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series  ''Passion for Success and Resilience''
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเชี่ยวกรากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  โลกธุรกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  ธุรกิจดิจิทัลและดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างและปลูกฝัง “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจและรับผิดชอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การปรับตัว การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทต่างๆ และสามารถเติบโตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient Organization) 
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 98 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจ ซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อรุนแรงอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 98 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการที่มีความสามารถสืบทอดกิจการให้มีความก้าวหน้า ยืดหยุ่น และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กอรปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษาการบริหารธุรกิจ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้กระชับ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เน้นการประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆในโลกที่ไม่เหมือนเดิม และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 172 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้
Module 1: Analytical Foundations
1: Economics for Entrepreneur The World and Thailand’s Economic outlook and Challenges
2: The World of Entrepreneurs and Innovation Development
- The World of Entrepreneurs
- Creativity, Innovation and Opportunity Analysis
- Innovation Development and Management
- Business Development: Best Practice in the World  
3: Design Thinking and System Thinking for Entrepreneur & Workshop
4: Entrepreneurial Strategy and Business Modeling
- Management of Competitive Strategy and Global Strategy
- Business Model Canvas Workshop
5: Business Development and Capital Accumulation
6: Critical Thinking for Entrepreneur
7: Writing Effective Business Plan Workshop
Module 2: Leadership Essentials
1: Management of People at Work
- Building Team and Entrepreneurs Networking Workshop
- Creative Thought Process and Effective Communication Workshop 
2: Leadership in Resilient Organization
Module 3: Core Business Foundations
1: Entrepreneurial  Marketing
- Marketing 5.0 and Digital Marketing
- Consumer Behavior
- Marketing Strategies
- New Product Development and Brand Management  
2: Entrepreneurial Finance and Accounting
- Entrepreneurial Accounting
- Financial Reporting Analysis
- Business Feasibility Study
- Business Risk Management
- Merger and Acquisition 
3: Operations and Administration
- Operations and Supply Chain Management
- Quality Management and Standardization 
- Lean Culture and the Toyota Way
- Strategic Site Selection 
- Business Key Performance Indicator
- Taxation Planning for Entrepreneurs
Module 4: Business Digitization
- Entrepreneurship in Digital Era
- Digital Transformation in Business
- Data Analytics and Visualization Workshop
- E-Business Strategy for Entrepreneurs 
Module 5: Passion for Success and Resilience
1: Best Practices in Entrepreneurs
- Mandarin Oriental (Human Touch Service)
- Builk.com (Tech Startup)
- Lotus Group (Strategies in Action)
2: Business Consulting One-to-One
- Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
- Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ
3: First Meet & Match
4: Study Visit and Seminar: ณ องค์กรชั้นนำในประเทศ
5: Study Visit and Seminar: ณ องค์กรชั้นนำในต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ 

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- Role Play
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 98 อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 16 ธันวาคม 2566
อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา  09.00 - 16.00 น.
***ศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2566***

สถานที่อบรม

ณ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 220,000 บาท
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่ ในประเทศและต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...