หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 28/10/2017 - 02/06/2018

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 91 จำนวนเงิน 195,000 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 45 คน

 
       

        เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีโลก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ คือการจุดประกาย “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจตัดสินสามารถคิด วิเคราะห์วางแผนรับมือสถานการณ์ได้เสมือนเจ้าของทำ สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป 


        โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success” รุ่นที่ 91 นี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองการจัดหลักสูตร Mini MBA ปีที่ 34 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับเรื่องหลักสูตร เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 91 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำ ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

วัตถุประสงค์

 

         โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดการค้าในต่างประเทศ 

 

หลักสูตรการอบรม 183 ชั่วโมง
 
        หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษา การบริหารธุรกิจสากลทั่วไป โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 183 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

Module 1: Analytical Foundations
• Economics for Entrepreneur 
        - 
Thailand’s Economic outlook 2017 
• The World of Entrepreneurs and Business Modeling
        - The World of Entrepreneurs
        -  Business Modeling: Best Practice in the World
 Entrepreneurial  Strategy
         - Creativity and Innovation
         - Opportunity Analysis
         - Competitive Strategy and Global Strategy Management
         - Business plan
         - Entrepreneurial Strategy Workshop
 MINI Research for Entrepreneur
 Critical Thinking for Entrepreneur
 
Module 2: Leadership Essentials 
• Management of People at Work 
        - Enhancing Presentation Skills
        - Building Team and Entrepreneurs Networking
        - Increasing Potential Leaderships (Harvard Business Testing) (overnight @Pattaya)
• Leadership and Managing Change in Challenging Times 
• Networking Activities 
 
Module 3: Core Business Foundations 
• Entrepreneurial  Marketing
        - Marketing Trends and Strategy
        - New Product Development and Brand Management
        - Sales and Selling Techniques
        - Customer Relationship Management
        - Negotiation Technique

• Entrepreneurial Finance and Accounting  
        - Financial Report Analysis i.e Income Statements, Cash Flow, Balance Sheet,
        - Personal Finance
        - Financial Risk Management
        - TBS BIZ VILLE : Hybrid Game

• Operation and Administration 
        - Operations Supply Chain Management & Productivity Improvement
        - Protecting the idea and other legal issues for the entrepreneur
        - Government and Legal Environment of Business
        - ASEAN Economic Community (AEC)
        - Taxation
        - E-Business Strategy
        - Business Key Performance Indicator

• Best Practices in Entrepreneurs
        - Mandarin Oriental           
        - Success Story : 7-Eleven and Naris
        - Best Practices in Entrepreneurs: 23 perspective
        - Best Practices in Entrepreneurs: COM7
        - Passion for Success

• Business Consulting One-to-One
        - Experience Sharing & Business Consulting
        - Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
Seminar : ณ องค์กรชั้นนำ ในประเทศ
International Seminar: 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
 
กลุ่มเป้าหมาย

        โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ 
 
วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่

- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- Role Play
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ
การดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 91 อบรมระหว่างวันที่  28 ตุลาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2561
 

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  • ทัศนศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด 
  • ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

สถานที่อบรม

                ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ   195,000   บาท 
ซึ่งรวมถึง
  1. Free  iPad    
  2.  ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม
  3.  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
    และการเดินทางไปต่างประเทศ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


61634

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...