Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 93 จำนวนเงิน 195,000 บาท
อบรมวันที่: 09/06/2018 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

        เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีโลก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ คือการจุดประกาย “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจตัดสินสามารถคิด วิเคราะห์วางแผนรับมือสถานการณ์ได้เสมือนเจ้าของทำ สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป

        โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success” รุ่นที่ 93 นี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองการจัดหลักสูตร Mini MBA ปีที่ 36 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับเรื่องหลักสูตร เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 92 ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์

         โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดการค้าในต่างประเทศ

หลักสูตรการอบรม 183 ชั่วโมง

        หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษา การบริหารธุรกิจสากลทั่วไป โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 183 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

Module 1: Analytical Foundations 
• Economics for Entrepreneur
        - Thailand’s Economic outlook 2018
• The World of Entrepreneurs and Business Modeling
         - The World of Entrepreneurs
        -  Business Modeling: Best Practice in the World 
• Entrepreneurial  Strategy 
         - Creativity and Innovation
         - Opportunity Analysis
         - Competitive Strategy and Global Strategy Management
         - Business plan
         - Entrepreneurial Strategy Workshop
• MINI Research for Entrepreneur
• Critical Thinking for Entrepreneur

Module 2: Leadership Essentials
• Management of People at Work
        - Enhancing Presentation Skills
        - Building Team and Entrepreneurs Networking
        - Increasing Potential Leaderships (Harvard Business Testing) (overnight @Pattaya)
• Leadership and Managing Change in Challenging Times
• Networking Activities

Module 3: Core Business Foundations
• Entrepreneurial  Marketing
        - Marketing Trends and Strategy
        - New Product Development and Brand Management
        - Sales and Selling Techniques
        - Customer Relationship Management
        - Negotiation Technique
• Entrepreneurial Finance and Accounting 
        - Financial Report Analysis i.e Income Statements, Cash Flow, Balance Sheet,
        - Personal Finance
        - Financial Risk Management
        - TBS BIZ VILLE : Hybrid Game
• Operation and Administration
        - Operations Supply Chain Management & Productivity Improvement
        - Protecting the idea and other legal issues for the entrepreneur
        - Government and Legal Environment of Business
        - ASEAN Economic Community (AEC)
        - Taxation
        - E-Business Strategy
        - Business Key Performance Indicator
• Best Practices in Entrepreneurs
        - Mandarin Oriental          
        - Success Story : 7-Eleven and Naris
        - Best Practices in Entrepreneurs: 23 perspective
        - Best Practices in Entrepreneurs: COM7
        - Passion for Success
• Business Consulting One-to-One
        - Experience Sharing & Business Consulting
        - Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
Seminar : ณ องค์กรชั้นนำ ในประเทศ
International Seminar: 

กลุ่มเป้าหมาย

        โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- Role Play
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ
- การดูงานต่างประเทศ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 93 เปิดอบรมวันที่  9 มิถุนายน 2561

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด
ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศต่างประเทศ

สถานที่อบรม

        ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ   195,000   บาท
ซึ่งรวมถึง


***Free  iPad***
ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
และการเดินทางไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   : 026132247, 022264508 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core CoursesShort Courses


All Programs...