หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

     
 
• อบรมระหว่างวันที่: 14/07/2017 - 26/08/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 23 จำนวนเงิน 39,500 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 50 คน

 

 
 

         งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การตกแต่งงบการเงิน น่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับนักบัญชีผู้บริหาร ที่สนใจจะเรียนรู้ทางด้านบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารจากหลากหลายประสบการณ์ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

 

วัตถุประสงค์

 

        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจการสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถเรียนรู้ ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและองค์กรเป็นหลัก

 

หัวข้อการข้ออบรม  72 ชั่วโมง

 

  • ความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน
  • การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • วิเคราะห์งบการเงิน : Workshop
  • การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด
  • มูลค่าของเงินตามเวลาและงบจ่ายลงทุน
  • ต้นทุนและการจัดหาเงินทุน
  • ปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน
  • ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงิน

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 
    อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
    Professional Practice Development Partner
    KPMG Phoomchai Audit Ltd.
 
    คุณธนเดช  มหโภไคย
    ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การผ่านการอบรม
        
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ระยะเวลาการอบรม
 
 
        รุ่นที่ 23 อบรมวันที่ 14, 15, 16, 20, 21, 22 กรกฎาคม และ 4, 5, 18, 19,  26 สิงหาคม 2560

 
         อบรมวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สถานที่อบรม
 
        สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมคนละ  39,500.-  บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


15240

❬ Upcoming Core Courses ❭

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร Strategies and Innovation Creation  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


❬ Short Courses ❭


All Programs...