หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 27/11/2017 - 28/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 14 จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

   

        งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงิน ได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

 

วัตถุประสงค์


        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

 

หัวข้อการอบรม

 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
- กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
- วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
- งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
- การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
- อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
- ตัวแบบดูปองท์

 

วันที่สอง : การบริหารการเงิน
- เป้าหมายขององค์กร
- หน้าที่ของการบริหารการเงิน
- เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน
- การหาระดับความต้องการเงินทุน
- การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
- การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
- การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม
- ต้นทุนเงินทุน
- การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
- การจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทของแหล่งเงินทุน

 

วิธีการฝึกอบรม


วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)


 
วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


- เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจความรู้ด้านการเงินการบัญชีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
 

การผ่านการอบรม


        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม


• คนละ 8,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร
 

กำหนดการอบรม
 
รุ่นที่ 14 อบรมวันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ( 2 วัน)
 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
สถานที่อบรม
 
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :    09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์) 
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


7257

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...