หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

     
 
• อบรมระหว่างวันที่: 30/06/2017 - 01/07/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 13 จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน


 

        งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงิน ได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

 

วัตถุประสงค์


        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

 

หัวข้อการอบรม
  • รู้จักงบการเงินและประเภทของงบการเงิน
  • ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย
  • วิธีอัตราส่วนทางการเงิน
  • ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง
  • การบริหารเงินสด
  • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงิน
วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


- เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจความรู้ด้านการเงินการบัญชีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
 

การผ่านการอบรม


        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม


• คนละ 8,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร
 

กำหนดการอบรม
 
รุ่นที่ 13 อบรมวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ( 2 วัน)
 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
สถานที่อบรม
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
 
สถานที่อบรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณสิริกร) 
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


1242

❬ Upcoming Short Courses ❭

• หลักสูตร การนำเกณฑ์ TQA ไปใช้...ส่งผลให้องค์กรยั่งยืน  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  • หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
• หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  • หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  
• หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  
• หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)  • หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  


❬ Core Courses ❭


All Programs...