[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Human Resource Management

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Executive Leadership Program (ELP) ''การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 285,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Saturday, 17.06.2023 - Saturday, 16.09.2023
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : ชั่วโมง


โครงการอบรมหลักสูตร Executive Leadership Program (ELP) ''การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ''

หลักการและเหตุผล

ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร
 

ในส่วนภาควิชาการ ทั้ง 70 ชั่วโมง ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างขัดความสามารถของผู้นำ (Leadership competency) ซึ่งประกอบไปด้วย

ด้านความรู้ (K: Leadership knowledge) 
ด้านทักษะ (S: Leadership skills) 
ด้านคุณลักษณะ (A: Leadership attributes) 
ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์การภายหลังยุค COVID-19 ที่ผู้นำจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการทำงานของตนเอง และการนำทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและองค์การที่พลิกโฉมไปจากเดิม  โดยรูปแบบการฝึกอบรมนั้นประกอบไปด้วยการบรรยายในภาควิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทั้งที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว อันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง

ภาควิชาการ จำนวน 70 ชั่วโมง
- Getting Started: Introductory Session  1 ชั่วโมง
- From Vision to Execution: The CEO’s Biggest Challenge  3 ชั่วโมง
- Leading an Organization Through a Crisis 3 ชั่วโมง
- Leader as Coach 3 ชั่วโมง
- Leader as Coach: Workshop 3 ชั่วโมง
- Team Building Activities 3 ชั่วโมง
- Leader in the Digital Age 3 ชั่วโมง
- Effective Transformation Leadership 3 ชั่วโมง
- Digital Transformation Leader 3 ชั่วโมง
- Agile Leadership 3 ชั่วโมง
- Leadership Business Value 3 ชั่วโมง
- Competency-Based Leadership 3 ชั่วโมง
- Leader and Thinking Strategically 3 ชั่วโมง
- Leader and Innovative Creation  3 ชั่วโมง
- Building and Leading Effective Teams 6 ชั่วโมง
- Inspirational Leader: Transformative Learning Skills 6 ชั่วโมง
- Leader and Communication Style (Powerful Leadership Communication) 3 ชั่วโมง
- Crisis Communication 3 ชั่วโมง
- Managing Hybrid Workplace 3 ชั่วโมง
- Building Organizational Resilience 3 ชั่วโมง
- Effective Governance 3 ชั่วโมง
- Leadership in the Thai Context 3 ชั่วโมง
ภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน  20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2566
อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09:00 – 16:00  น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 285,000 บาท อบรมจำนวน 90 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
แยกเป็น
1. จำนวน 70 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศ) (วันที่ 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2566)
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
2. จำนวน 20 ชั่วโมง (ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) (วันที่ 3 – 10 กันยายน 2566)
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 210,000 บาท ซึ่งรวมถึง
-  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่) รวม 210,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...