หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

   
   
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 245,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
   ๐ รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ,กรุณา LOGIN เพื่อทำรายการ...]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

 

 

          ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร
เนื้อหาวิชารวม 89 ชั่วโมง ประกอบดัวย
 

          ในส่วนภาควิชาการ ในภาคการบรรยาย 11 วิชาแรก จำนวน 33 ชั่วโมง ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency ตามแนวทาง Competency Based Management กล่าวคือ
•  มุ่งสร้างความรู้ (K : Leadership Knowledge)
•  มุ่งสร้างทักษะ (S : Leadership Skills)
•  มุ่งสร้างคุณลักษณะ (A : Leadership Attributes)

 

Leadership Knowledge  Leadership Skills Leadership Attributes
Competency Based Leadership Leader Communication Style Leadership EQ 
Leader and Change Management  Leadership and Conflict Management Style  Leadership and Thinking Strategically
  Leader and Organizational Culture Leader Negotiation Skills Business Leadership Value
Leader and Innovative Creation  Leader and Crisis Management  

 

และในวิชาที่เหลือ อีกกว่าครึ่งเป็นวิชาด้าน Function ที่จำเป็น เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การการศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว รวมทั้งการทดลองภาคปฏิบัติ อีกกว่า 24 ชั่วโมงอันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่างครบวงจร ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ การศึกษาตัวอย่าง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้


ภาควิชาการ   69 ชั่วโมง

 • Competency Based Leadership
 • Leadership EQ & Stress
 • Leader and Communication Style
 • Leader and Change Management
 • Leadership and Conflict Management Style
 • Leader Negotiation Skills
 • Leader and Organizational Culture
 • Leadership and Thinking Strategically
 • Leadership Business Value
 • Leader and Innovation Creation
 • Leader & Strategy
 • Leadership Development Program
 • Leadership Development Program : Workshop
 • Human Resource Development and Organization Development
 • บทเรียนของผู้นำ
 • Leadership in Thai context
 • Contemporary   Issues: Workshop
 • ผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานประเทศ สหรัฐอเมริกา  20  ชั่วโมง
 

กลุ่มเป้าหมาย
 1. เจ้าของกิจการ
 2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 4. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้บริหาร
วิธีการฝึกอบรม
 
        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา ทัศนศึกษาต่างประเทศ
 
วิทยากร
 
          ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
            รุ่นที่ 3  เปิดอบรมวันที่  24 มิถุนายน - 16 กันยายน 2560
                         อบรมทุกวันเสาร์      เวลา  09.00 – 16.00 น.
                         
                         *** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ***
 
สถานที่อบรม
 
          ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
  จำนวน 69 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
  - เอกสารประกอบการบรรยาย

  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
 • Module ที่ 2  ค่าธรรมเนียมการอบรมภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
  จำนวน  89 ชั่วโมง  
  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  245,000  บาท ซึ่งรวมถึง
  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม

  - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค่าเดินทางชั้นประหยัด และค่าที่พักคู่) และค่าจัดทำวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


9415

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...