Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Human Resource Management

offline course หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 245,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะ  หรือสมรรถนะที่ สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 
3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์ และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ ประสบความสำเร็จ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop)  ในการสร้าง ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม  และคณะ วิทยากร 

เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ในส่วนภาควิชาการ ในภาคการบรรยาย 11 วิชาแรก จำนวน 33 ชั่วโมง ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency ตามแนวทาง Competency Based Management กล่าวคือ
•  มุ่งสร้างความรู้ (K : Leadership Knowledge)
•  มุ่งสร้างทักษะ (S : Leadership Skills)
•  มุ่งสร้างคุณลักษณะ (A : Leadership Attributes)

และในวิชาที่เหลือ อีกกว่าครึ่งเป็นวิชาด้าน Function ที่จำเป็นสำหรับ ผู้นำท่ีควรรู้ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร การ ศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ อีกกว่า 33 ชั่วโมง อันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่าง ครบวงจร ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ การศึกษาจากตัวอย่าง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการ  70  ชั่วโมง

กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างเครือข่าย   และความสัมพันธ์
Competency Based Leadership
Leadership EQ & Stress
Leader & Communication Style
Communication in Crisis
Leader and Conflict Management Style
Leader Negotiation Skills
Inspirational Leader :   Transformative Learning Skills
Leadership and Thinking Strategically
Leadership Business Value
Leader and Innovative Creation
Leader & Strategy
ผู้นำกับการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : การประยุกต์ปรับใช้
ผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ (Human Resource Development and   Organization Development)
ผู้นำ และการกำกับดูแลองค์การที่ดี : แนวทางการสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
Leadership in Thai context
Contemporary Issues : Workshop 
ผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมท่ีสัมฤทธิ์ผล
ผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคทัศนศึกษาดูงาน  - ทัศนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา  20 ชั่วโมง      

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ
2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
4. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้บริหาร

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา ทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 5  เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ***

สถานที่อบรม

ณ  โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 70 ชม.  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัด


Module ที่ 2  ค่าธรรมเนียมการอบรมภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน  90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  245,000  บาท ซึ่งรวมถึง
2.1   - เอกสารประกอบการบรรยาย
        - ค่ากระเป๋าเอกสาร
        - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
        - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัด รวม 70,000 บาท

2.2   - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ
        - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค่าเดินทางชั้นประหยัด และค่าที่พักคู่) รวม 175,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...