Home : Open Enrollment Program » Human Resource Management

หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 245,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
 • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

          ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร

เนื้อหาวิชารวม 89 ชั่วโมง ประกอบดัวย

          ในส่วนภาควิชาการ ในภาคการบรรยาย 11 วิชาแรก จำนวน 33 ชั่วโมง ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency ตามแนวทาง Competency Based Management กล่าวคือ
•  มุ่งสร้างความรู้ (K : Leadership Knowledge)
•  มุ่งสร้างทักษะ (S : Leadership Skills)
•  มุ่งสร้างคุณลักษณะ (A : Leadership Attributes)

และในวิชาที่เหลือ อีกกว่าครึ่งเป็นวิชาด้าน Function ที่จำเป็น เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การการศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว รวมทั้งการทดลองภาคปฏิบัติ อีกกว่า 24 ชั่วโมงอันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่างครบวงจร ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ การศึกษาตัวอย่าง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการ   69 ชั่วโมง 

 • Competency Based Leadership
 • Leadership EQ & Stress
 • Leader and Communication Style
 • Leader and Change Management
 • Leadership and Conflict Management Style
 • Leader Negotiation Skills
 • Leader and Organizational Culture
 • Leadership and Thinking Strategically
 • Leadership Business Value
 • Leader and Innovation Creation
 • Leader & Strategy
 • Leadership Development Program
 • Leadership Development Program : Workshop
 • Human Resource Development and Organization Development
 • บทเรียนของผู้นำ
 • Leadership in Thai context
 • Contemporary   Issues: Workshop
 • ผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานประเทศ สหรัฐอเมริกา  20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ
2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
4. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้บริหาร

วิธีการฝึกอบรม

        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา ทัศนศึกษาต่างประเทศ

วิทยากร

        ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4  เปิดอบรมวันที่  2 มิถุนายน - 15 กันยายน 2561

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ***

สถานที่อบรม

        ณ  โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 69 ชม.  ค่าธรรมเนียม คนละ   70,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม

Module ที่ 2  ค่าธรรมเนียมการอบรมภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
จำนวน  89 ชั่วโมง  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  245,000  บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค่าเดินทางชั้นประหยัด และค่าที่พักคู่) และค่าจัดทำวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4502   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...