SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Online Courses : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

7791

SHORT COURSE
[Online] โครงการอมรมหลักสูตร Marketing Strategy in Post Covid-19 Era

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้กระทบภาคธุรกิจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและองค์กร ในส่วนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป : รุ่นที่ 3 อบรมวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


SHORT COURSE
[ONLINE] โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace:  A Practical Training for Employers and HR Professionals (An LGBT Diversity and Inclusion Series)

สำหรับเจ้าหน้าที่ HR เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจจะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล Talent Management และต้องการก้าวหน้าในประเด็น Human Rights และความเท่าเทียมทางเพศ : วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. *** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***


SHORT COURSE
[Online] โครงการอมรมหลักสูตร การจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า

เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการปัญหา และการจัดการด้านการเงินจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤต : วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น.*** ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ***