Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 32 จำนวนเงิน 69,900 บาท
อบรมวันที่: 18/07/2020 - 29/08/2020
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 35 คน

   

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

        การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ปัจจุบันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทดแทนการซื้อจากการตลาดแบบดั้งเดิม และมีแนวโน้มในการหาข้อมูลและตัดสินใจออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมามากและมีบทบาทต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม นักการตลาดจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค การทำให้ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก ด้วยการนำการตลาดดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการตลาดแบบดั้งเดิม

        ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา  ได้ผลิตนักการตลาดที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจมากกว่า 80  ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน การโฆษณาออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดควบคู่กับการโฆษณาแบบดั้งเดิม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาดดิจิทัล  
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดดิจิทัล  
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิทัล   ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 81 ชั่วโมง

        เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการตลาดโดยใช้กรณีศึกษา และ
การจัดทำ Workshop โดยรายละเอียดของการฝึกอบรมเป็นดังนี้

หัวข้อการอบรม:  

 • Digital Marketing Warm - up
 • YouTube Marketing
 • Workshop : Analytic
 • Search Engine Marketing (SEM) : Google Ads
 • Get Together (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • E-Commerce
 • Facebook Marketing
 • Web Marketing
 • LINE Official Account for Business
 • Content Marketing
 • Twitter
 • IG Marketing
 • Workshop  : Business Plan
 • Workshop  : Lab
 • Workshop  : Presentation & Evaluation

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักการตลาดระดับกลางขึ้นไป
2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ
   ที่สนใจนำความรู้ทางด้าน Digital Marketing ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะ
    เปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Digital Marketing                                                  
4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Digital Marketing และต้องการเพิ่มพูนความรู้
    ด้าน Digital  Marketing เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

วิทยากร      

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม  จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอกและเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า Workshop จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร Digital  Marketing Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 32 อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563 [วันเสาร์ - อาทิตย์] 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 69,900.- บาท
อัตรานี้ประกอบไปด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508  (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4508 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


Upcoming Core Courses


All Programs...