Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 34 จำนวนเงิน 75,900 บาท
อบรมวันที่: 21/11/2020 - 13/03/2021
[ รับชำระค่าธรรมเนียม ]

จำนวนรับสมัคร : 35 คน

   

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ปัจจุบันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทดแทนการซื้อจากการตลาดแบบดั้งเดิม และมีแนวโน้มในการหาข้อมูลและตัดสินใจออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมามากและมีบทบาทต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม
นักการตลาดจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค การทำให้ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก ด้วยการนำการตลาดดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการตลาดแบบดั้งเดิม
ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา  ได้ผลิตนักการตลาดที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจมากกว่า 80  ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน การโฆษณาออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดควบคู่กับการโฆษณาแบบดั้งเดิม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการโฆษณาออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการโฆษณาออนไลน์
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดดิจิทัล  
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการโฆษณาออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 93 ชั่วโมง

       เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษา และการจัดทำ Workshop การโฆษณาออนไลน์ โดยใช้สินค้าจริง ซื้อสื่อโฆษณาจริง

โดยรายละเอียดของหัวข้อการฝึกอบรมเป็นดังนี้

หัวข้อการอบรม: 

 • Digital Marketing Strategy
 • YouTube Advertising
 • Google Search and Display Ads
 • Maximize Search Engine Optimization (SEO)
 • Essential Facebook Marketing and Retargeting  
 • LINE Official Account for Business
 • Value-Added Content in Content Marketing & Customer Persona
 • Twitter Marketing Strategy
 • Use Instagram for Business
 • New Social Media
 • Increase E-Commerce Sales
 • Web Development
 • Digital Analytics (Workshop)
 • Developing a Business Plan and Strategy (Workshop)
 • Digital Marketing & Budget Planning (Workshop)
 • Project Presentation & Evaluation                                
 • Get Together (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักการตลาดระดับกลางขึ้นไป
2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้านการโฆษณาออนไลน์ ไปปรับผสมผสานกับการโฆษณาแบบดั้งเดิม
3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการโฆษณาออนไลน์
4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษา และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการโฆษณาออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

  วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้เข้าอบรมทดลองใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองทำการโฆษณาออนไลน์จริง
                       
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วย


***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

วิทยากร      

       เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆทางการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าอบรม  จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอกและเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า Workshop จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร Digital  Marketing Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 34
วันที่ 21,28 พฤศจิกายน 12,19,26 ธันวาคม 2563 และ 9,16,23,30 มกราคม, 6,13,20,27 กุมภาพันธ์ 6,13 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ทุกวันเสาร์)

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 75,900.- บาท อัตรานี้ประกอบไปด้วย

- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508  (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4508 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    **เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาคลิ๊ก Upload Pay-in Slip.Upcoming Core Courses


All Programs...