[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Saturday, 06.07.2024 - Saturday, 06.07.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : ชั่วโมง


หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้องค์กรต่าง ๆ มีความคาดหวังต่อยอดขายหรืออัตราการเติบโตทางธุรกิจที่สูงขึ้นทุกปี ฝ่ายขายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีพนักงานขายที่เก่ง สามารถสร้างยอดขายและทำกำไรให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะมีลักษณะการกำหนดเป้าหมายจากบนลงล่าง กล่าวคือ ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและตัววัดผลด้วย OKRs ที่สามารถประเมินผลได้ รวมทั้งผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์ สามารถสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้พนักงานขายมีส่วนร่วมในการสร้างยอดขายให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
ดังนั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคระดับโลก พิชิตยอดให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารการขาย (Sales Management) สร้างเป้าหมายที่ท้าทาย และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายรู้วิธีการทำให้ถึงยอดขาย อีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการขายที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขันของตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวางแผนการขาย วิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงธุรกิจ และนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดวิธีการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. หัวหน้าหรือผู้บริหารงานขายและการตลาด
2. ผู้บริหารฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
3. ผู้บริหารงานระดับสูงและเจ้าของกิจการต่าง ๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจ

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. เรียนรู้กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายด้วย OKRs 
2. เข้าใจวิธีการวางแผนการขาย (Sales Plan) และสร้างกลวิธีการขายที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (Key Result) ด้วยเครื่องมือ OKRs Setting Module และ Workshop การออกแบบ OKRs setting module ของตนเอง
3. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงธุรกิจเพื่อสร้างกลวิธีการขายให้พนักงานขายสามารถถึงเป้าหมายได้จริง ด้วยเครื่องมือ Shape of Result - Business Cubik Model และ Workshop การออกแบบเครื่องมือ Shape of Result - Business Cubik model

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนา OKRs ของตนเองได้ ประกอบกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการอบรม ได้แก่
- การบรรยาย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

วิทยากร 

คุณพิชิต พรธนาเลิศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการขายด้วยเครื่องมือธุรกิจเชิงปฎิบัติการ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...