[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • รุ่นที่ 14 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Thursday, 22.08.2024 - Thursday, 22.08.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*


✨ "จงเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ใช้จุดแข็ง อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ใช้จุดอ่อน" ✨


หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและเกิดความน่าสนใจต่อผู้บริโภคจนมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในที่สุด และนำมาสู่การเป็นผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันโลกของธุรกิจก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการทำธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) และ Business to Customer (B2C) ถือว่าได้รับความสนใจ เพราะเป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้บริโภค ผ่านการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจในลักษณะ Business to Business to Customer (B2B2C) เพื่อขยายความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการใช้เครื่องมือทางการดิจิทัลมาเพิ่มความสามารถให้การวิเคราะห์ผู้บริโภค จนนำมาสู่การขายในลักษณะของการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) ที่สามารถจัดโครงสร้างราคาขายเฉพาะตัวบุคคลและมีความสามารถให้การนำสินค้าเข้าถึงบุคคลที่ความเฉพาะเจาะจงในความนิยมชมชอบได้อย่างดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิทัลทั้ง B2B และ B2C 
2. ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง 
2. นักการตลาด
3. พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง 

 • พัฒนาการของแนวคิดธุรกิจและการตลาด B2B และ B2C
 • การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
 • การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับรูปแบบการขายแบบเดิม
 • การทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบของ B2B และ B2C เพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจในลักษณะ B2B2C
 • การสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้พันมิตรคู่ค้าเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 • การทำวิจัยและการแบ่งส่วนตลาดสมัยใหม่ (Real-time Segmentation) โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลและการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรู้จัก รู้ใจ และนำเสนอสินค้าและบริการเฉพาะส่วนบุคคล (Personalization)
 • การผสมผสานการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลและการบริหารบุคลากร
 • การออกแบบเนื้อหา (Content) กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอคล้องกับเส้นทางการซื้อลูกค้า (Customer Journey) โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบเดิมและแบบดิจิทัล
 • การสร้างแบรนด์ (Brand Story Telling) ในโลกดิจิทัล
 • การคาดการณ์ (Predictive Marketing)
 • การขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques)
 • การจัดโครงสร้างราคาขายเฉพาะส่วนบุคคล
 • การส่งเสริมการขายเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Marketing Profitability) 

วิทยากร

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด

วิธีการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริงโดยสลับกับเนื้อหาการเรียน ผู้เรียนต้องเตรียม โครงการธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การเรียนเชิงให้คำปรึกษา Practical Approach

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2567
อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น.  

สถานที่สัมมนา

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...