หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 25/11/2017 - 24/02/2018

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 21 จำนวนเงิน 69,900 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 35 คน

 

 

        การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อดิจิตอล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็น

        อย่างมากในยุคนี้  นักการตลาดจะต้องปรับตัวนำแนวคิดทางด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ผู้บริโภค และเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิตอล ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา 
        
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในด้านการตลาดจึงสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล (Digital  Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดับต้น  พนักงานบริษัท นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน  Digital  Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Digital  Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการตลาดดิจิตอลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 81 ชั่วโมง
 
        เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิตอล   โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์ผ่านการทำ WORK SHOP โดยรายละเอียดของการฝึกอบรมเป็นดังนี้
 • Digital  Marketing Warm up
 • Web Development
 • E-Commerce
 • Face book Marketing
 • Content Marketing
 • Google Adwords
 • YouTube
 • Search Engine Optimization
 • Line Marketing
 • Mobile  Marketing
 • Email Marketing
 • Get together
 • Workshop - Develop Strategy
 • Workshop - Media, Audience, Plan
 • Workshop - Measurement
 • Workshop - Presentation
กลุ่มเป้าหมาย
 1. นักการตลาดระดับกลางขึ้นไป
 2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้าน Digital Marketing   ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
 3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารระดับต้น  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Digital Marketing                                                  
 4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Digital  Marketing และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน Digital  Marketing เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต
   
วิธีการฝึกอบรม
 

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

 1. การบรรยาย
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 3. นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***
 

วิทยากร

         
        เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม  จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอก และเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า WorkShop
รับวุฒิบัตร Digital  Marketing Certificate  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 

รุ่นที่ 21  อบรม [ทุกวันเสาร์] อบรมระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
        ค่าธรรมเนียมอบรม 69,900 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

 

 
     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


45381

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...